ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση του ευρώ στα καταναλωτικά πρότυπα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: γεγονότα και προβλέψεις
Δημιουργός :Γκουντάνης, Δημήτριος
Συντελεστής :Λοϊζίδης, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει, κατά το μέτρο του δυνατού, αν η εισαγωγή του ευρώ σε οκτώ χώρες της ΟΝΕ επηρέασε σημαντικά τις τιμές των κατάναλωτών και, κατά συνέπεια, αν αυτό οδήγησε στην αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων εντός και εκτός της ζώνης του ευρώ, δείχνοντας το δρόμο για πολιτικές προς τη σωστή κα-τεύθυνση. Το θεωρητικό υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε είναι το AIDS, στατικό και δυναμικό. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει επτά ενότητες. Στην Ενότητα 2 δίνεται μια συνοπτική περιγραφή των Βασικών Χαρακτηριστικών(Stylized Facts) των δώδεκα χωρών της ΟΝΕ. Το θεωρητικό υπόδειγμα αναλύεται στην Ενότητα 3. Τα στατιστικά στοιχεία και η μέθοδος εκτίμησης του θεωρητικού υποδείγματος αναλύονται στην ενότητα 4. Η ενότητα 5 αφιερώνονται στα βασικά στατιστικά αποτελέσματα και στην κριτική αξιολόγησή των και η ενότητα 6 στην επιλογή του υποδείγματος και προβλέψεις. Η τελευταία ενότητα συνοψίζει τα βασικά αποτελέσματα της εργασίας. Επιλεγμένη βιβλιογραφία και ένα παράρτημα συμπληρώνουν την εργασία.
Λέξη κλειδί :Ευρώ
Καταναλωτικά πρότυπα
Almost Ideal Demand System (AIDS)
Ημερομηνία :31-01-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkountanis_2008.pdf

Τύπος: application/pdf