ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ - Εκτίμηση αξίας ακινήτου - Arc Map
Δημιουργός :Αθητάκη, Θεανώ
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :109σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία αυτή αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει έκθεση εκτίμησης της αγοραίας αξίας κτιρίου γραφείων επί της οδού Σωρού 8-10, στο Μαρούσι Αττικής. Για τη σύνταξη της έκθεσης ελήφθησαν υπόψη η κειμένη νομοθεσία, κάθε μορφής αντικειμενικά στοιχεία , καθώς και τα IFRS και το IAS 40, δεδομένου ότι πρόκειται για επενδυτικό ακίνητο. Το εν λόγω ακίνητο εκτιμήθηκε με την συγκριτική μέθοδο και την μέθοδο DCF. Το δεύτερο μέρος είναι μετάφραση τριών αμερικάνικων άρθρων μέσα από τα οποία προκύπτει ότι οι τιμές των ιδιοκτητών κατοικιών στις ΗΠΑ αυξάνονται πιο γρήγορα σε σχέση με τιμές άλλων «προϊόντων», μάλλον ως αποτέλεσμα κερδοσκοπίας. Το αντικείμενο της κερδοσκοπίας είναι η γη. Οι τιμές των κατοικιών είναι εξαιρετικά υψηλές σε σχέση με τα ενοίκια και το εισόδημα. Αν αυτό είναι μια φούσκα η τελική διόρθωση είναι πιθανόν να είναι πολύ πιο μέτρια από αυτή του χρηματιστηρίου. Ο ΔΤΚ στις ΗΠΑ και τα συστατικά αυτού. Από ποιες τιμές επηρεάζεται και πως διαμορφώνεται. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος παρουσιάζεται η δημιουργία χάρτη με την χρήση του Arc Map. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια της εφαρμογής του GIS, γιατί καθορίζει την αποτελεσματικότητα μιας οποιασδήποτε μελέτης. Η δημιουργία ενός χάρτη μπορεί να γίνει είτε με χρήση υποδείγματος χάρτη είτε χωρίς την χρήση υποδείγματος
This thesis consists of three parts. The first part refers to an office building valuation. For the syntax of the valuation were taken into consideration the current legislation, each form objective elements, as well as the IFRS and IAS 40, since it is investment property. The property is valuated with the comparative method and the DCF method. The second part is a translation to the Greek language of three articles from the “American Institute for Economic Research”. These articles examine the fact that the prize of the houses rises faster than any other products’ prizes. This is probably due to speculation. The object of speculation in this case is the land. The prizes of the houses are extremely high compared to the rents and the income they provide. If this whole issue is a bubble then a future correction will be much harder than the one in the stock market. The third article examines the CPI and its components and how it is influenced by some main of them. In the third and last part presents the way someone can create a map by using the Arc Map of GIS. There are two main ways someone can create a map either by using a template or by staring from a blank file. The presentation of the results of an analysis is always the most important part of a research.
Λέξη κλειδί :Αγορά κατοικίας
ΗΠΑ
Εκτίμηση ακινήτων
Arc Map
Ημερομηνία :30-06-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Athitaki_2010.pdf

Τύπος: application/pdf