ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η έρευνα και ανάπτυξη ως πηγή οικονομικής μεγέθυνσης: θεωρητικές συζητήσεις και ευρωπαϊκές πολιτικές
Δημιουργός :Βαμβακίδης, Βασίλειος
Συντελεστής :Τσακλόγλου, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6768
Περίληψη :Η παρακάτω εργασία έχει ως θέμα την ανάλυση της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) ως πηγή οικονομικής μεγέθυνσης καθώς και των σχετικών Ευρωπαϊκών πολιτικών. Στην αρχή, παρουσιάζεται η ερμηνεία της γνώσης και της τεχνολογίας. Η τεχνολογία και η τεχνολογική πρόοδος αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της καινοτομίας, η οποία μπορεί να οριστεί ως η δημιουργία νέων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών που δημιουργούν αξία τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον παραγωγό. Η Ε&Α αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της καινοτομικής διαδικασίας. Η οικονομική θεωρία εξετάζει ασφαλώς το πως η τεχνολογία και η συσσώρευση Ε&Α οδηγούν σε οικονομική μεγέθυνση. Το νεοκλασικό υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης αναδεικνύει την τεχνολογική πρόοδο ως το μοναδικό παράγοντα που οδηγεί σε αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος, και συνεπώς σε οικονομική μεγέθυνση. Ωστόσο η τεχνολογία και η τεχνολογική αλλαγή είναι εξωγενείς παράμετροι του υποδείγματος. Η αδυναμία εξήγησης της πηγής της οικονομικής μεγέθυνσης καλύπτεται από τις ενδογενείς θεωρίες μεγέθυνσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το μοντέλο του Romer (1990). Στα ενδογενή μοντέλα μεγέθυνσης, η τεχνολογία εισάγεται ως ενδογενή μεταβλητή του υποδείγματος. Δεδομένου ότι η τεχνολογία εμφανίζει τα χαρακτηριστικά της μη ανταγωνιστικότητας και της ως ένα βαθμό αδυναμίας εφαρμογής της αρχής του αποκλεισμού, η υπόθεση των τέλεια ανταγωνιστικών αγορών χαλαρώνεται. Συνεπώς, η κυβέρνηση θα πρέπει να παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας που θα οδηγήσει σε οικονομική μεγέθυνση. Η ΕΕ στοχεύει στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τις πολιτικές της στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων της Λισαβόνας. Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο αποτελεί την καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής έρευνας, ακολουθούμενο από το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΥΡΑΤΩΜ. Στην προσπάθεια να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των πολιτικών, διαπιστώνεται ότι έχουν γίνει βήματα προόδου, ωστόσο για την επίτευξη των στόχων υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος.
This dissertation deals with the analysis of Research & Development (R&D) as a source of economic growth and the respective European policies. The subject is primarily addressed with the meanings of knowledge and technology. In fact, technology and technological advance are the key matters embodied in innovation, which can be viewed as the introduction of a new or improved idea – a good or a method of production – that increases value, customer value, or producer value. R&D, yet play a major role in innovation process. Economic theory emphasizes the accumulation of R&D and innovation in explaining the economic growth. The neoclassical growth model indicates that technological progress is the source of long-rum economic growth. However, technological is treated as some exogenous and once-and-for-all process. Endogenous growth theory, such as the Romer model (1990) tries to overcome this shortcoming by endogenizing technological change. Due to the non-rivalness and partially non-excludability of technology, the assumption of perfect competition is relaxed. Therefore, it is the government that has to establish a set of policies that create an environment in which new ideas and enterprises are likely to flourish. The European Union implements a fully integrated approach to EU research and innovation policies, so as to achieve the Lisbon goals. 7th Framework Programme is the building block of these policies, followed by the Competitiveness and Innovation Programme and the EURATOM programme. Evaluating and monitoring the research policies through technology indicators, it goes without saying that rapid progress has been made, although much remains to be done in order to fully meet the settled objectives.
Λέξη κλειδί :Οικονομική μεγέθυνση
Ευρωπαϊκές πολιτικές
Τεχνολογική αλλαγή
Economic growth
European policies
Economic
Ημερομηνία :2007
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vamvakidis_2007.pdf

Τύπος: application/pdf