ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Oι διαφορές μεταξύ λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος χρήσεως και οι επιπτώσεις τους στη μελλοντική χρηματοοικονομική απόδοση των επιχειρήσεων: μελέτη περίπτωσης των κρατών του ευρωπαϊκού νότου κατά τα έτη 2006-2013
Δημιουργός :Κωστίκας, Ιωάννης
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6767
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με το ζήτημα των διαφορών ανάμεσα στο λογιστικό αποτέλεσμα χρήσεως μιας οικονομικής οντότητας και στο εισόδημα που προκύπτει για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος της ίδιας οικονομικής οντότητας στην ίδια χρήση, και των επιπτώσεων τους στη μελλοντική χρηματοοικονομική απόδοση των εταιριών αυτών. Οι διαφορές αυτές είναι γνωστές και ως Λογιστικές-Φορολογικές διαφορές (ΛΦΔ). Συγκεκριμένα, μελετάται η επίδραση των προσωρινών ΛΦΔ στη διατήρηση, την ποιότητα και την μελλοντική ανάπτυξη των κερδών, αλλά και των επιμέρους τμημάτων τους. Η επιλογή μόνο των προσωρινών διαφορών για μελέτη γίνεται διότι υπάρχει δυσκολία στον υπολογισμό και την εξακρίβωση της καθαρής επίδρασης των μόνιμων ΛΦΔ λόγω μιας σειράς φορολογικών θεμάτων όπως οι φορολογικές πιστώσεις ή πιθανά κέρδη εξωτερικού που επηρεάζουν το ύψος στο οποίο διαμορφώνονται αυτές.Το δείγμα που μελετάται για να διερευνηθεί η παραπάνω σχέση αφορά 654 εταιρίες όλων των κλάδων εκτός του κλάδου των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών οι οποίες προέρχονται από τρείς μεγάλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, κατά τη χρονική περίοδο 2006-2013, διάστημα που περιλαμβάνει έτη προ της χρηματοπιστωτικής κρίσης που υπέστην αυτές οι χώρες, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στην ύπαρξη μεγάλων θετικών προσωρινών ΛΦΔ και την διατήρηση των αποτελεσμάτων προ φόρων στο μέλλον αλλά και του δεδουλευμένου τμήματος αυτών, η οποία αυτή αρνητική σχέση γίνεται ακόμα πιο ισχυρή σε περίπτωση που οι ΛΦΔ προέρχονται από ενέργειες χειραγώγησης κερδών (Earnings Management) που πιθανώς να εφαρμόζει η διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης.
This diploma thesis deals with the issue of the differences between the profit and loss account of an entity for a firm-year and the income derived for the calculation of the income tax of the same entity for the same firm-year and their impact on the future financial performance of those entities. This differences are also known as Book-tax differences(BTD). In particular, we investigate the effect of temporary BTDs on the persistence, quality and future growth of earnings, as well as the individual segments of earnings. The choice of only temporary differences for investigation is made because there is a difficulty in calculating and verifying the net effect of permanent BTDs due to a series of tax issues such as tax credits or potential foreign earnings that affect the level at which they are formed.The sample that is being studied to investigate the aforementioned relationship concerns 654 companies of all sectors except financial and banking services from three major European countries, Greece, Italy and Spain, during the period 2006 - 2013, including firm-years before and during the financial crisis of this countries.According to the results, there is a negative correlation between the existence of large positive temporary BTD and the preservation of pre-tax earnings in the future but also of the accrual component of them, which this negative relationship becomes even stronger in the event that BTDs derive from profitable manipulation (Earnings Management) likely to be applied by the company's management.
Λέξη κλειδί :Προσωρινές λογιστικές - φορολογικές διαφορές
Μεταβολή των κερδών
Ποιότητα των κερδών
Χειραγώγηση των κερδών
Temporary book - tax differences
Earnings changes
Earnings quality
Earnings management
Διαθέσιμο από :2019-01-28 10:22:53
Ημερομηνία έκδοσης :01/28/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-01-28 10:22:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kostikas_2019.pdf

Τύπος: application/pdf