ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παιδική παχυσαρκία και παράγοντες κινδύνου σε νησιωτική περιοχή
Εναλλακτικός τίτλος :Childhood obesity and risk factors in an insular area
Δημιουργός :Αθανασόπουλος, Δημήτριος
Συντελεστής :Κωστάκη, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Εισαγωγή: Η παιδική παχυσαρκία τείνει να εξελιχθεί σε επιδημία ιδίως στις ανεπτυγμένες χώρες. Σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμήσουμε τον επιπολασμό της παιδικής παχυσαρκίας σε μια νησιωτική περιοχή και κατά πόσο η επιδημία αυτή έχει εισέλθει σε πιο παραδοσιακές κοινωνίες.Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για διασκοπική μελέτη. Συμμετείχαν παιδιά και έφηβοι ηλικίας 8-16 ετών από το νησί της Καλύμνου. Στην πρώτη φάση της μελέτης συλλέχθηκαν πληροφορίες μέσω ερωτηματολογίου σχετικά με τις συνήθειες των παιδιών (διατροφικές και μη), τα σωματομετρικά και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων τους. Σε δεύτερη φάση μετρήθηκε το ύψος και το βάρος των παιδιών. Η παχυσαρκία ορίστηκε βάσει των καμπύλων του International Obesity Task Force. Για την ανάλυση των δεδομένων μας χρησιμοποιήσαμε chi-squared και Mantel-Haenszel test.Αποτελέσματα: Στη μελέτη μας έλαβαν μέρος 232 παιδιά (102 αγόρια και 130 κορίτσια). Παχυσαρκία είχε το 8,4% των παιδιών και υπέρβαρα το 20,7%. Παρατηρήθηκε ισχυρή συσχέτιση του αυξημένου βάρους των παιδιών (υπέρβαρα και παχύσαρκα) με το αυξημένο βάρος της μητέρας (p<0,01). Αν και δεν μπορέσαμε να αναδείξουμε κάποια συσχέτιση με τις συνήθειες των παιδιών παρατηρήσαμε υψηλή συχνότητα κατανάλωσης θερμιδογόνων τροφών.Συμπέρασμα: Η υψηλή συχνότητα των υπέρβαρων και παχύσαρκων φαίνεται πως είναι γεγονός και σε πιο παραδοσιακές κοινωνίες. Σημαντικός φαίνεται να είναι ο ρόλος της μητέρας για την προβολή πιο υγιεινών διατροφικών προτύπων.
Background: Childhood obesity tends to develops in an epidemics especially in developed countries. Aim of this study is to estimate the prevalence of childhood obesity in an insular area and in which level this epidemics has infiltrated in more traditional areas.Methods ad Material: It was conducted a cross sectional study. Children and teenagers, aged between 8 and 16 years, , from the Greek island of Kalymnos participated in our study. In phase 1 of the study were collected information through a questionnaire concerning children' both everyday (TV viewing, hours of sleep) and dietary habits and parental demographics and somatometrics. In phase 2 children' heights and weights were measured. Obesity was defined after International Obesity Task Force curves. For the analysis of our data it was performed chi-squared and Mantel- Heanszel test.Results: Two hundred and thirty two subjects participated in our study (102 males and 130 females). The percentage of obese children was 8,4% and the percentage of overweight children was 20,7%. It was observed significant correlation between mother's increased weight and child's increased weight (p<0,01). Despite the fact that it was not revealed any other significant correlation with children' increased weight, the percentages of consumption of high caloric foods and beverages was high.Results: The high prevalence of obesity even in traditional areas seems to be a fact. Mother's role in promotion a more healthy mode of life for their children seems to be significant.
Λέξη κλειδί :Παιδική παχυσαρκία
Στατιστική ανάλυση
Ημερομηνία :31-01-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Athanasopoulos_2010.pdf

Τύπος: application/pdf