ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία και πρακτική θεμελιώδους ανάλυσης: η περίπτωση εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο Ελληνικό Χρηματιστήριο
Δημιουργός :Σερπάνου, Αικατερίνη
Συντελεστής :Σπύρου, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ένα από τα πιο σύνθετα έργα της οικονομικής ανάλυσης είναι η αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης, πιο συγκεκριμένα, της αξίας του συνόλου των κοινών μετοχών της. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την τιμή μιας μετοχής.Σε αυτό το σημείο «επεμβαίνει» η Θεμελιώδης Ανάλυση, ως μια από τις καλύτερες μεθόδουςδιερεύνησης πολλών από αυτούς τους παράγοντες που δημιουργούν την αβεβαιότητα. Στη μελέτη που ακολουθεί παρουσιάζεται αρχικά μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που ερευνά τη Θεμελιώδη Ανάλυση. Στη συνέχεια, ….την Ανάλυση σε πρακτικό επίπεδο επιχειρώντας να αναδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο τα θεμελιώδη στοιχεία που αντλούνται από τιςδημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, εισέρχονται και επηρεάζουν τις αποφάσεις των μελών της αγοράς. Αναλύθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εξετάζοντας πώς οι παρελθούσες και τρέχουσες αλλαγές στα επιλεγμένα θεμελιώδη στοιχεία τους μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις μεταγενέστερες αλλαγές των κερδών. Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η διαχρονική αξιολόγηση των αριθμοδεικτών, μέσω των οποίων συσχετίζονται διάφορα μεγέθη της κάθε εταιρείας οδηγώντας μας σε ασφαλή συμπεράσματα για την μέχρι τώρα πορεία τους. Επιπλέον, από την εξέταση των θεμελιωδών στοιχείων καταλήγουμε σε μια εκτίμηση της πραγματικής αξίας των μετοχών των εταιρειών και εξάγουμε κάποια συμπεράσματα συγκρίνοντας τες με τις τρέχουσες τιμές διαπραγμάτευσής τους στο χρηματιστήριο.Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για τρεις επιχειρήσεις μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με διαφορετική γραμμή δραστηριότητας και εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η περίοδος ανασκόπησης είναι 2013 – 2017 και η περίοδος πρόβλεψης που επιλέχθηκε είναι 2018 – 2022.
Λέξη κλειδί :Θεμελιώδης ανάλυση
Αποτίμηση επιχειρήσεων
Ανάλυση αριθμοδεικτών
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α)
Ημερομηνία :31-08-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Serpanou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf