ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ελεύθερος ανταγωνισμός και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Δημιουργός :Αυγίκου, Φωτεινή
Συντελεστής :Πλιάκος, Αστέριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :123σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6725
Περίληψη :Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση της μετάβασης από το καθεστώς του μονοπωλίου στο καθεστώς του ελεύθερου ανταγωνισμού στον τομέα της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς επίσης και οι συνέπειες από ένα τέτοιο διάβημα. Στις σελίδες που ακολουθούν, γίνεται αντιληπτό, ότι σε αυτή την αλλαγή τρεις παράγοντας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο:• Οι συνεχείς και ταχύτατες εξελίξεις στις τεχνολογίες και η εμφάνιση υπηρεσιών, όπως το Internet και η κινητή τηλεφωνία, οι οποίες αποτελούν σταδιακά για το καταναλωτικό κοινό υπηρεσίες «πρώτης ανάγκης»• Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με την έκδοση οδηγιών και αποφάσεων που αφορούσαν την αλλαγή των καθεστώτων που ίσχυαν μέχρι τότε στα Κράτη Μέλη, σταδιακά δημιούργησε μια φιλελεύθερη αγορά παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και • Τα Κράτη Μέλη, τα οποία σε πλήρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάφεραν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους υπηκόους τους.Η εργασία αποτελείται από τρία μέρη: στο πρώτο μέρος, θα παρουσιαστούν τα μέχρι τότε ισχύοντα καθεστώτα στα Κράτη Μέλη, καθώς επίσης οι λόγοι και οι τρόποι μετάβασης από το καθεστώς του μονοπωλίου στον ελεύθερο ανταγωνισμό και ποιες Οδηγίες της Ε.Ε. εφαρμόστηκαν για αυτόν τον σκοπό. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει λόγος για το ρόλο τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Κρατών Μελών σε αυτή την αλλαγή και κατά πόσο η μεταξύ τους συνεργασία ωφέλησε σε με περισσότερο αρμονική μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο και ποιες ήταν οι συνέπειες από αυτή την αλλαγή και τέλος στο τρίτο μέρος, θα γίνει πλήρης αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας και της διαδρομής που ακολουθήθηκε μέχρι την πλήρη φιλελευθεροποίηση των τηλεπικοινωνιών.
Λέξη κλειδί :Ελεύθερος ανταγωνισμός
Τηλεπικοινωνία
Κανονιστικό Πλαίσιο 2004
Ελλάδα
Free competition
Telecommunication
Framework
Greece
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Avgikou.pdf

Τύπος: application/pdf