ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Retirement cost of the public employees. Study of alternative scenarios
Εναλλακτικός τίτλος :Κόστος χρηματοδότησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Μελέτη εναλλακτικών σεναρίων
Δημιουργός :Galafagas, Dimitrios S.
Συντελεστής :Fragkos, N. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Insurance in our days, private or public, is one of the most important priorities of either the employers or the employees in every developed country. Its main concern is to ensure a necessary income for every employee after retirement. What is required is a rational management, as well as the financial viability of each retirement organization. The way to ensure the right financial function of retirement insurance organizations is by conducting scientifically valid actuarial studies in habitually time intervals.Statistics has contributed in a determinant and positive way at conducting actuarial studies by means of improving in a great extends the final estimations and their financial results. The main tool of the successful completion of an actuarial study is the combination of some statistical methodologies, of classic actuarial methodologies, as well as the economic science.What we are trying to present at this thesis/dissertation are the most important steps that need to be followed while conducting an actuarial study, as well as some suggestions concerning the Greek insurance pension servant’s fund. At Chapter 1, we are attempting a general report concerning the need of existence of pension insurance systems, by presenting at the same time their basic domains and function principals. We are mostly focusing on public insurance systems, referring in a small extend at the European and Greek model. At Chapter 2, we are presenting the way of constructing mortality tables, by using mortality theory. What we are also presenting is the necessary, at some extend, mathematical and actuarial base required while conducting an actuarial study. Chapter 3 contains of basic planning, as well as cost methods of pension insurance systems.A great emphasis at Chapter 4 is given at analyzing time series. What we are applying at a great extend are appropriate statistic models that help in estimating the future behavior of some basic economic indexes. At Chapter 5, we are presenting some basic ideas concerning the civil servants’ pension fund. We are studying the future course of three basic economic indexes, by applying also the required frame of the necessary actuarial assumptions. Based on the previously presented, what we are suggesting is the way of calculating the present value of civil servants’ fund as from the date 01/01/2002.
Η ασφάλιση, ιδιωτική ή δημόσια, αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών σε κάθε αναπτυγμένη, τουλάχιστον, χώρα του κόσμου. Κύριο μέλημα είναι η εξασφάλιση ενός απαραίτητου εισοδήματος, μετά τη νόμιμη συνταξιοδότηση από την εργασία. Απαιτείται λοιπόν η ορθολογική λειτουργία αλλά και η οικονομική βιωσιμότητα του εκάστοτε οργανισμού που παρέχει τις συντάξεις. Η σωστή οικονομική λειτουργία των συστημάτων συνταξιοδοτικής ασφάλισης διασφαλίζεται με την διεξαγωγή έγκυρων επιστημονικά αναλογιστικών μελετών οι οποίες και διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η επιστήμης της στατιστικής, συνέβαλε θετικά και καθοριστικά στη διεξαγωγή των αναλογιστικών μελετών βελτιώνοντας σε σημαντικό βαθμό τις τελικές εκτιμήσεις και τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Ο συνδυασμός λοιπόν, κάποιων στατιστικών μεθοδολογιών, των κλασσικών αναλογιστικών μαθηματικών και της οικονομικής επιστήμης αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας αναλογιστικής μελέτης. Στην παρούσα διατριβή προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διεξαγωγή μιας αναλογιστικής μελέτης και να παρουσιάσουμε μερικές προτάσεις και προεκτάσεις όσον αφορά στο ασφαλιστικό ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδας.. Στο 1ο κεφάλαιο κάνουμε μια γενική αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης των ασφαλιστικών συστημάτων συνταξιοδότησης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις βασικές δομές και αρχές λειτουργίας αυτών. Επικεντρωνόμαστε κυρίως στα δημόσια συστήματα ασφάλισης και αναφερόμαστε επιγραμματικά στο ευρωπαϊκό αλλά και στο ελληνικό «μοντέλο». Στο 2ο κεφάλαιο, μέσω της θεωρίας της θνησιμότητας , παρουσιάζουμε τον τρόπο κατασκευής των πινάκων θνησιμότητας. Δίνουμε επίσης το απαραίτητο, σε κάποιο βαθμό, μαθηματικό και αναλογιστικό υπόβαθρο που απαιτείται κατά τη διεξαγωγή μιας αναλογιστικής μελέτης. Ο βασικός σχεδιασμός και οι τεχνικές κοστολόγησης των συνταξιοδοτικών συστημάτων ασφάλισης, αποτελούν το αντικείμενο του 3ου κεφαλαίου. Μεγάλη έμφαση δίνεται στο 4ο κεφάλαιο στην ανάλυση χρονολογικών σειρών. Παραθέτουμε, με σχετική λεπτομέρεια, στατιστικά μοντέλα που βοηθούν στην εκτίμηση για το μέλλον κάποιων βασικών οικονομικών δεικτών. Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζουμε κάποιες βασικές θεωρήσεις που αφορούν στο ταμείο ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων. Μελετούμε την μελλοντική πορεία τριών βασικών οικονομικών δεικτών, θέτοντας παράλληλα το απαιτούμενο πλαίσιο των αναλογιστικών παραδοχών. Βάσει των παραπάνω προτείνουμε τον τρόπο υπολογισμού των παρουσών αξιών του ταμείου των δημοσίων υπαλλήλων χρησιμοποιώντας σαν ημερομηνία αποτίμησης την 01/01/2002.
Λέξη κλειδί :Insurance
Mortality Theory
Pension funds
Valuation
Time series analysis
Ασφάλιση
Θεωρία της θνησιμότητας
Συνταξιοδοτικά προγράμματα
Εκτίμηση
Ανάλυση χρονολογικών σειρών
Civil servant’s fund
Aσφάλιση δημοσίων υπαλλήλων
Ημερομηνία :31-11-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Galafagas_2008.pdf

Τύπος: application/pdf