ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και εκίιμηση ακινήτων
Δημιουργός :Αρβανίτης, Αλέξιος
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :35σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με ακίνητα στην Ελλάδα είναι δύσκολη συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης (και όχι μόνο). Έτσι σχετικές διαδικασίες όπως οι μεταβιβάσεις και οι εκτιμήσεις καταστώνται δύσκολες. Η βάση όλων των εκτιμήσεων είναι η πρόσβαση σε δεδομένα μεταβίβασης ακινήτων που πρέπει να είναι περιεκτικά, αξιόπιστα και επίκαιρα προκειμένου να πραγματοποιούνται τεκμηριωμένες υποθέσεις. Τέτοια πρόσβαση δεν υπάρχει δημόσια διαθέσιμη στην Ελλάδα. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί με το συνδυασμό χαρτών αξιών ακινήτων και ΓΣΠ (μαζί με Βάσεις Δεδομένων). Χαρακτηριστικό του πως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο είναι το πρακτικό παράδειγμα που παρατίθεται και αποτελεί περιγραφή της διαδικασίας εκτίμησης ενός ακινήτου με τη χρήση της συγκριτικής μεθόδου και τη γεωγραφική απεικόνιση των αξιών των ακινήτων σε χάρτη ΓΣΠ.
The access to Real Estate data in Greece is difficult compared to other countries of Europe (and not only). Thus, relevant procedures like the transactions and the appraisals prove to be difficult. The basis of all appraisals is the access in transaction data which are concise, trustworthy and current so as to be able to make substantiated assumptions. Such access does not exist in Greece. This problem can be solved by the combined use of value maps and G.I.S. (along with Data Bases). An implementation of how this can be accomplished is the practical example which is given and which details the procedure of appraising an estate with the use of the comparative method and the geographical representation of real estate values on a G.I.S. map.
Λέξη κλειδί :Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Εκτίμηση ακινήτων
Χάρτης αξίας ακινήτων
Ημερομηνία :31-05-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Arvanitis_2009.pdf

Τύπος: application/pdf