ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Rent seeking και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός :Βουλγαρίδου, Δέσποινα
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας της οικονομικής ανάπτυξης ασχολείται με μοντέλα βελτιστοποίησης όπου οι καταναλωτές επιλέγουν την διαχρονική κατανάλωση ώστε να μεγιστοποιήσουν την συνάρτηση χρησιμότητάς τους σύμφωνα με τον εισοδηματικό τους περιορισμό και οι επιχειρήσεις επιλέγουν τις εισροές που θα χρησιμοποιήσουν ώστε να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους σύμφωνα με τη συνάρτηση παραγωγής τους. Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με ένα μοντέλο ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης εμπλουτισμένο με δημόσια αγαθά και rent seeking ενέργειες. Οι επιχειρήσεις παράγουν ιδιωτικά αγαθά νοικιάζοντας τις πρώτες ύλες από τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση παράγει δημόσια αγαθά την παραγωγή των οποίων χρηματοδοτεί από τη φορολογία του εισοδήματος. Τέλος οι καταναλωτές επενδύουν, καταναλώνουν και επιλέγουν πόσο από το χρόνο τους θα αφιερώσουν σε παραγωγική εργασία και πόσο σε rent seeking. Η επιλογή του τελευταίου σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα σπαταλήσουν χρόνο στο να ανταγωνίζονται μεταξύ τους με σκοπό να αποσπάσουν ένα μέρος των φορολογικών εσόδων από την κυβέρνηση. Με το rent seeking οι καταναλωτές κερδίζουν επιπλέον οικονομικό όφελος χωρίς να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να εξετάσουμε αν η οικονομική πολιτική επηρεάζει τα κίνητρα για εργασία και πως αυτό το γεγονός επιδρά στη συσσώρευση κεφαλαίου και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη. Στην πρώτη ενότητα της εργασίας αναφέρονται κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις για το rent seeking όπως η ερμηνεία του όρου, ποια είναι τα αίτια που το προκαλούν και ποιες οι επιπτώσεις του. Στη δεύτερη ενότητα παρατίθενται οι υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζεται η δομή του μοντέλου, η λύση για τον κάθε τομέα της οικονομίας ξεχωριστά καθώς και η ανταγωνιστική ισορροπία Στην τρίτη ενότητα εξετάζεται το ζήτημα της άριστης οικονομικής πολιτικής και συγκεκριμένα της επιλογής του άριστου φορολογικού συντελεστή. Επίσης παρατίθεται αριθμητική λύση του μοντέλου για συγκεκριμένες τιμές των παραμέτρων. Στην τέταρτη ενότητα γίνεται ανασκόπηση στην εμπειρική βιβλιογραφία σε θέματα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη. Τέλος στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας. Η βασική μας πρόβλεψη είναι ότι αν η κυβέρνηση αποφασίσει να αυξήσει το φορολογικό συντελεστή οι καταναλωτές θα θεωρήσουν βέλτιστο να μειώσουν το χρόνο της παραγωγικής τους εργασίας και να στραφούν σε rent seeking, γεγονός το οποίο θα έχει αρνητική επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη.
Λέξη κλειδί :Επιδίωξη μισθώματος
Rent Seeking
Οικονομική ανάπτυξη
Φορολογικοί συντελεστές
Ημερομηνία :31-01-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Voulgaridou_2009.pdf

Τύπος: application/pdf