ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Analysis of hedge fund strategies
Δημιουργός :Δεδούσης, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σε αυτή τη εργασία αναλύουμε μια εναλλακτική μορφή επένδυσης, τα hedge funds, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο εξωτερικό, σε όσους θέλουν να επενδύσουν σε αυτά, αλλά και να αναλάβουν το ανάλογο ρίσκο. Η ύπαρξή τους χρονολογείται πολλά χρόνια πριν, όμως η χρήση τους έγινε ευρέως γνωστή τα τελευταία είκοσι χρόνια. Αυτό που τα χαρακτηρίζει είναι ο στόχος τους να επιτυγχάνουν κέρδη, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές, ενώ δεν υπόκεινται σε σημαντικούς περιορισμούς και ελέγχους. Στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο εξηγούμε τι είναι τα hedge funds, τα χαρακτηριστικά τους, μια ιστορική αναδρομή και πως γίνονται οι επενδύσεις σε αυτά. Παρουσιάζουμε κάποιες βασικές κατηγορίες των στρατηγικών τους και εξηγούμε πως επιτυγχάνονται υψηλές αποδόσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται σύντομη αναφορά στα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση των αποδόσεων των hedge funds, και εκτενής αναφορά στα υποδείγματα ετεροσκεδαστικότητας τύπου ARCH/GARCH, καθώς στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας θα γίνει προσπάθεια μοντελοποίησης των χρονολογικών σειρών hedge funds με αυτά τα υποδείγματα.Ακολουθεί το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο όπου γίνεται σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε αναλυτικά την διαδικασία προσδιορισμού των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποδόσεις των hedge fund. Προκειμένου να καταλήξουμε σε αξιόπιστα υποδείγματα γίνεται προσπάθεια να «συλλαμβάνονται» τα χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών δεδομένων που αναλύουμε χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές χρονολογικών σειρών.
This thesis deals with the analysis of alternative investments, namely the hedge funds which are particularly popular abroad with everyone who wishes to invest on them and take the proportionate risk, as well. They first appeared many years ago, however, their use has become widely known during the last twenty years. Their fundamental aim is to accumulate profits regardless of the market conditions, whereas, at the same time, they escape from significant restrictions and controls. In the first and second chapter, we provide definitions of hedge funds, their special features, a historical retrospection as well as the way in which investments are accomplished. We are also informed about several basic categories of their strategies. Finally, we explain how high returns can be achieved. In the third chapter, there is a description of the models that used in the literature to model hedge fund returns. We also provide an extensive reference to the ARCH/GARCH heteroskedasticity models, since the practical part of the thesis copes with the modeling of hedge funds series based on these models. In the fourth and last chapter, we become aware of the connection between theory and practice. We provide in detail the modeling and analysis of real hedge funds return series. We describe the way that we identify the risk factors that affect hedge fund returns. In our analysis, we use appropriate time series techniques that capture the stylized facts of financial series.
Λέξη κλειδί :Κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου
Μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας
Hedge funds
Heteroscedasticity
ARCH-GARCH Processes
Ημερομηνία :31-05-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dedousis_2010.pdf

Τύπος: application/pdf