ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αγορά των ακινήτων και μέθοδοι αποτίμησης της αξίας αυτών
Δημιουργός :Ευαγγελοπούλου, Ειρήνη
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :118σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η θεωρητική και πρακτική διερεύνηση, αφενός της σημασίας διαφόρων οικονομικών δεικτών και μεθόδων στην αξιολόγηση και αποτίμηση των ακινήτων,αφετέρου παρουσιάζεται η αναγκαιότητα χρήσης γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης στην παροχή άμεσης,επίκαιρης και ολοκληρωμένης χωρικής και περιγραφικής πληροφορίας αναφορικά με τα ακίνητα.
Aim of this particular thesis is the theoretical and practical research, on one side, of the importance of various financial indices and methods on assessment and evaluation of real estate market, on the other hand is presented the necessity of using geographical information systems in the supply of direct, updated and integrated geographical and descriptive information regarding real estate.
Λέξη κλειδί :Δείκτης Τιμών Ακινήτων
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Συγκριτική μέθοδος αποτίμησης ακινήτων
μέθοδος Προεξόφλησης μέθοδος Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών
Real estate Price Index
Geographical Information Systems (GIS)
Comparative method on assessment of real estate market
Discounted Cash Flow method
Ημερομηνία :31-12-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Evangelopoulou_2010.pdf

Τύπος: application/pdf