ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Reporting & advanced visualization of match/teams’ results
Δημιουργός :Spyrelis, Dimitris
Συντελεστής :Platis, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Karlis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The aim of this thesis project is the advanced reporting and visualization of matches and teams’ results for some specific European basketball tournaments. The results and the produced software of this project will be used by OPAP – Greek Organisation of Football Prognostics S.A.A bookmaker’s profitability depends, among various factors, on accurate estimation of fair probabilities. In order, thus, to facilitate OPAP’s current odds setting practices this project aims to turn publicly available data and statistics on players, teams and tournaments from various web-sites, into easily processable forms and visualize them for OPAP’s Sports Betting operations. To this end, this project, as a first step, collects data from various web-sites, integrates them, and stores them in a medium that will be accessible from the organization’s legacy data-sources. As part of this step, the project develops and executes scalable and re-usable processes for data extraction, cleansing, pre-processing, validation and aggregation as required for subsequent reporting and visualization.As a second step, the project implements complicated Key Performance Indicators as per business specifications to support data analysis for different use cases. The last, crucial part of the project, is to develop dynamic and interactive dashboards that communicate effectively key findings and correlations between teams’ statistics and ranking performances. The deliverable of this project is a holistic, small-scale prototype application that performs all tasks from collecting, integrating and preparing data obtained from open sports sources to reporting and visualizing key insights.
Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η προηγμένη αναφορά και οπτικοποίηση αγώνων και αποτελεσμάτων ομάδων για συγκεκριμένες ευρωπαϊκές διοργανώσεις καλαθοσφαίρισης. Τα αποτελέσματα και το παραγόμενο λογισμικό αυτής της εργασίας θα χρησιμοποιηθούν από τον ΟΠΑΠ.Η κερδοφορία ενός bookmaker εξαρτάται, μεταξύ διαφόρων παραγόντων, από την ακριβή εκτίμηση των πιθανοτήτων για τα διάφορα στοιχήματα ενός αγώνα. Για το σκοπό αυτό, προκειμένου να διευκολυνθούν οι τρέχουσες πρακτικές καθορισμού αποδόσεων του ΟΠΑΠ, σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μετατρέψει τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για παίκτες, ομάδες και πρωταθλήματα από διάφορες ιστοσελίδες σε μορφές που μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν και να οπτικοποιηθούν για τις διάφορες εργασίες του ΟΠΑΠ.Για το σκοπό αυτό, η εργασίας αυτή, ως πρώτο βήμα, συλλέγει δεδομένα από διάφορες ιστοσελίδες, τα ενσωματώνει και τα αποθηκεύει σε μία βάση δεδομένων η οποία είναι προσβάσιμη από τον οργανισμό. Μέρος αυτού του βήματος αποτελεί η ανάπτυξη κλιμακούμενων και επαναχρησιμοποιήσιμων διαδικασιών για την εξαγωγή, τον καθαρισμό, την προεπεξεργασία, την επικύρωση και τη συσσωμάτωση δεδομένων, όπως απαιτείται για τα επόμενα βήματα.Ως δεύτερο βήμα, στην εργασία υλοποιούνται ορισμένοι δείκτες απόδοσης σύμφωνα με τις επιχειρηματικές προδιαγραφές για την υποστήριξη της ανάλυσης δεδομένων για διάφορες περιπτώσεις χρήσης.Το τελευταίο, σημαντικό μέρος της εργασίας είναι να αναπτυχθούν δυναμικά και διαδραστικά γραφήματα που να επικοινωνούν αποτελεσματικά βασικά ευρήματα και συσχετισμούς μεταξύ των στατιστικών και των επιδόσεων των ομάδων.Το τελικό παραδοτέο περιλαμβάνει μια ολιστική, μικρής κλίμακας εφαρμογή που εκτελεί όλα τα βήματα από τη συλλογή, την ενσωμάτωση και την προετοιμασία δεδομένων που προέρχονται από διάφορες αθλητικές πηγές στην αναφορά και την απεικόνιση σημαντικών πληροφοριών.
Λέξη κλειδί :Visualization
Sports Analytics
Data science
Οπτικοποίηση
Ανάλυση αθλητικών δεδομένων
Επιστήμη δεδομένων
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Spyrelis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf