ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέτρα εξυγίανσης τραπεζών και ενωσιακό δίκαιο
Δημιουργός :Κατσάπη, Αναστασία
Συντελεστής :Καρύδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πλιάκος, Αστέριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6684
Περίληψη :Η έκδοση παράγωγου ενωσιακού δικαίου υπήρξε μία εμπεριστατωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης της σαθρότητας του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Προς την κατεύθυνση αυτή και με γνώμονα την ανάγκη καλύτερης ρύθμισης και εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσα από ένα πρίσμα Κανονισμών και άλλοτε Οδηγιών, διαμορφώθηκε το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, εντός του οποίου λειτουργούν διάφοροι Μηχανισμοί, μεταξύ των οποίων, υψίστης σημασίας για την πρόληψη και εύρυθμη, κατά το μέτρο του δυνατού, λειτουργία του χρηματοπιστωτικού κλάδου, συνιστά ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης.
The adoption of a secondary EU law has been a comprehensive effort to address the financial sector's plight. In this direction and in the light of the need for better regulation and supervision of credit institutions,through a prism of Regulations and sometimes of Directives, the European Banking Union was built, within which there are various Mechanisms, including the most important for the prevention and orderly functioning of the financial sector as far as possible, Bank Consolidation Mechanism.
Λέξη κλειδί :Εξυγίανση
Τράπεζες
Δίκαιο
Consolidation
Banks
Law
Διαθέσιμο από :2019-01-15 23:18:50
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-01-15 23:18:50
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsapi_2018.pdf

Τύπος: application/pdf