ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :MIDAS και αντιστάθμιση κινδύνου - απόδοσης, πριν και μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση
Δημιουργός :Κοντούρη, Ευγενία
Συντελεστής :Τσεκρέκος, Ανδριανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Λελεδάκης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Δράκος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :49σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6683
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει την αντιστάθμιση κινδύνου-απόδοσης των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν και μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.Αρχικά γίνεται μια ανάλυση των όρων κινδύνου και απόδοσης και της σχέσης τους. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το υπόδειγμα Intertemporal Capital Asset Pricing Model (ICAPM) όπως διατυπώθηκε από τον Merton πάνω στο οποίο και βασίστηκε η εμπειρική μελέτη μας.Η εκτίμηση του ICAPM έγινε με τη χρήση του οικονομετρικού υποδείγματος Mix Data Sampling (εφεξής MIDAS) όπως αναπτύχθηκε από τον Eric Ghysels. Οι MIDAS παλινδρομήσεις μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε δυναμικές εξισώσεις που εξηγούν μια μεταβλητή χαμηλής συχνότητας από τις μεταβλητές υψηλής συχνότητας και τις υστερήσεις τους. Όταν η διαφορά στις συχνότητες δειγματοληψίας μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι μεγάλη, οι κατανεμημένες υστερήσεις συνήθως χρησιμοποιούνται για να προσομοιώσουν τη δυναμική αποφεύγοντας τον πολλαπλασιασμό των παραμέτρων.Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι γενικά είναι δύσκολο να βρεθεί θετική σχέση μεταξύ κινδύνου-απόδοσης και αν βρεθεί ίσως να είναι στατιστικά ασήμαντη. Σε πολλές εμπειρικές μελέτες η σχέση που προκύπτει είναι θετική και στατιστικά ασήμαντη και πολλές φορές αρνητική και στατιστικά σημαντική.Με το οικονομετρικό υπόδειγμα MIDAS, οι Eric Ghysels, Pedro Santa-Clara, και Rossen Valkanov (2005) που μελέτησαν την αμερικάνικη αγορά μετοχών και οι Ángel León, Juan Nave και Gonzalo Rubio (2007) που μελέτησαν την ευρωπαϊκή αγορά μετοχών , εκτίμησαν μία θετική και στατιστικά σημαντική σχέση κινδύνου-απόδοσης.Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει μία αρνητική και στατιστικά σημαντική σχέση, η οποία έρχεται σε αντίθεση με μελέτες που χρησιμοποιούν MIDAS μοντέλα. Αυτό ίσως να οφείλεται στην περίοδο μελέτης και γενικά στα χαρακτηριστικά του κάθε δείγματος. Επιπλέον, από το UMIDAS μοντέλο, το οποίο κάνει και τις πιο ακριβείς προβλέψεις οπότε μπορεί να χαρακτηριστεί ως καταλληλότερο, φαίνεται πως η περίοδος της κρίσης (2007-2008) δεν επηρεάζει σημαντικά τις αποδόσεις.
The purpose of this dissertation is to look at risk-return tradeoff of the 28 countries of the European Union before and after the financial crisis of 2008.Initially, is introduced an analysis of the terms of risk-return and their relationship. Then we present the Intertemporal Capital Asset Pricing Model (ICAPM) as formulated by Merton, on which our empirical study was based.The ICAPM estimation was made using the Mix Data Sampling (hereinafter MIDAS) as developed by Eric Ghysels. MIDAS regressions allow us to calculate dynamic equations that explain a low frequency variable from high frequency variables and their lags. When the difference in sampling frequencies between dependent and independent variables is high, distributed lag is usually used to simulate dynamics by avoiding parameter multiplication.According to the existing literature what emerges as a conclusion is that it is generally difficult to find a positive relationship between risk-return. In many empirical studies, the relationship that emerges is positive and statistically insignificant and often negative and statistically significant. With regard to the MIDAS econometric model and its use for the risk-return estimation, Eric Ghysels, Pedro Santa-Clara, and Rossen Valkanov (2005) who studied the American stock market and Ángel León, Juan Nave and Gonzalo Rubio (2007) studying the European stock market, appreciated a positive and statistically significant relationship.Empirical results show that there is a negative and statistically significant relationship between risk and return, which is consistent with studies that have used models such as GARCH, but contrasts with studies using MIDAS models. This may be due to the study period and generally to the characteristics of each sample. In addition, from the UMIDAS model, which makes the most accurate predictions so it can be described as more appropriate, it seems that the crisis period (2007-2008) does not significantly affect returns.
Λέξη κλειδί :Κίνδυνος
Απόδοση
Αντιστάθμιση
Χρηματοπιστωτική κρίση
Συχνότητα
Risk
Return
Tradeoff
Financial crisis
Frequency
Διαθέσιμο από :2019-01-14 22:52:01
Ημερομηνία έκδοσης :11/30/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-01-14 22:52:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kontouri_2018.pdf

Τύπος: application/pdf