ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Structural break models: a review and application in a hedge fund generating process
Εναλλακτικός τίτλος :Μοντέλα δομικών αλλαγών: ανασκόπηση και εφαρμογή σε αποδόσεις εναλλακτικών μορφών επένδυσης
Δημιουργός :Mamouras, Ilias
Μαμούρας, Ηλίας
Συντελεστής :Vrontos, Ioannis (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :150p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The aim of the present dissertation is the review and presentation of some of the structural break risk factor models and afterwards the application of them to a generating process that concerns the hedge funds returns. Firstly we present some basic information about hedge funds and their characteristics and next we present various strategies that have been suggested for testing a linear model for structural changes. We state analytically the generalized fluctuation tests, the F-tests (Chow test, supF, aveF and expF tests), the Bai-Perron method, the Rolling Regression Analysis and the Recursive Regression Analysis. Afterwards, these strategies are applied to real data that concern the return generating process of some hedge funds in order to examine the return series for structural breaks. Also we apply these strategies in data that we have simulated. Furthermore, we present the on-line monitoring method that is used in order to predict a data series for structural breaks when incoming data arrive. The on-line monitoring method is applied to the data that concern the hedge fund’s returns and the simulated data of the present dissertation.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αναφορά και παρουσίαση μερικών μοντέλων δομικών αλλαγών και παραγόντων ρίσκου και αργότερα η εφαρμογή αυτών σε μια διαδικασία παραγωγής αποδόσεων που αφορά τα hedge funds. Αρχικά παρουσιάζουμε κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με τα hedge funds και τα χαρακτηριστικά αυτών και μετά παρουσιάζουμε διάφορες στρατηγικές που έχουν προταθεί για τον έλεγχο ενός γραμμικού μοντέλου για δομικές αλλαγές. Αναφέρουμε αναλυτικά τους γενικευμένους ελέγχους διακύμανσης, τους ελέγχους F (έλεγχος Chow, supF, aveF, και expF), την μέθοδο των Bai-Perron, την κυλιόμενη ανάλυση παλινδρόμησης και την επαναλαμβανόμενη ανάλυση παλινδρόμησης. Μετέπειτα, αυτές οι στρατηγικές εφαρμόζονται σε πραγματικά δεδομένα που αφορούν την διαδικασία παραγωγής αποδόσεων κάποιων hedge funds με σκοπό να ελέγξουμε αυτή την χρονολογική σειρά αποδόσεων για δομικές αλλαγές. Επίσης εφαρμόζουμε αυτές τις στρατηγικές σε δεδομένα τα οποία έχουμε προσομοιώσει. Επιπροσθέτως, παρουσιάζουμε την μέθοδο της πραγματικής παρακολούθησης η οποία χρησιμοποιείται για να προβλέψουμε δομικές αλλαγές σε ένα σετ δεδομένων όταν ανανεώνεται στο σετ αυτό με νέα δεδομένα. Η μέθοδος της πραγματικής παρακολούθησης εφαρμόζεται στα δεδομένα που αφορούν τις αποδόσεις των hedge funds και στα προσομοιωμένα δεδομένα της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
Λέξη κλειδί :Hedge funds
Linear model
Structural breaks
Fluctuation tests
HFRCI Index Analysis
CSTHFCI Index Analysis
Ημερομηνία :30-09-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mamouras_2009.pdf

Τύπος: application/pdf