ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κάθετοι περιορισμοί στην πολιτική ανταγωνισμού
Δημιουργός :Μακρυωνίτης, Νικόλαος
Συντελεστής :Βέττας, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί σε μια ενδελεχή προσέγγιση του φαινομένου των Κάθετων Περιορισμών ανάμεσα σε παραγωγούς (producers) και διανομείς (retailers), θέμα που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στο χώρο της Βιομηχανικής Οργάνωσης. Ξεκινώντας, μελετάμε πρώτα μερικά βασικά θέματα (απαραίτητα για την κατανόηση της περαιτέρω εργασίας) πάνω στην Πολιτική Ανταγωνισμού, ενώ μετά αναφερόμαστε εκτενώς στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού και ειδικά στα Άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μια μικρή αναφορά γίνεται και στο Αμερικάνικο Δίκαιο Ανταγωνισμού, καθώς και στο Ελληνικό.Στη συνέχεια περνάμε στην ανάλυση των Κάθετων Περιορισμών, αφού πρώτα τους οποίους ομαδοποιούμε στις εξής κατηγορίες: Μη γραμμική τιμολόγηση, Εκπτώσεις Πίστης, RPM, Quantity Fixing, Tie-in-sales, Exclusive Dealing, Territorial/Customer Restrictions και Απαιτήσεις συγκεκριμένων υπηρεσιών.Στο τρίτο μέρος της εργασίας και αφού έχουμε αναλύσει τους Κάθετους Περιορισμούς στο δεύτερο, αναλύουμε τα προβλήματα συντονισμού των κάθετων δομών και πώς οι περιορισμοί αυτοί τα λύνουν, αποκαθιστώντας ταυτόχρονα και την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Αναλύουμε λοιπόν το Πρόβλημα «διπλού περιθωρίου» του μονοπωλιακού κέρδους (double marginalization problem) και τους τρόπους αντιμετώπισής του, όπως και το Commitment Problem και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Επίσης λύνουμε τα Hold-up και Free-riding problems και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διανομείς όσον αφορά το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν. Τέλος αναλύουμε προβλήματα που προκύπτουν σε διπλά μονοπώλια (παραγωγού-διανομέα) και αναφερόμαστε και σε άλλους λόγους για τους οποίους μας χρησιμεύουν οι Κάθετοι Περιορισμοί.Όσον αφορά το τέταρτο μέρος της εργασίας τώρα, αυτό είναι αφιερωμένο στα αρνητικά αποτελέσματα που έχει η χρήση των Κάθετων Περιορισμών στην αγορά. Αυτά είναι τα εξής: η διευκόλυνση των συνεργασιών/εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων, η αποδυνάμωση του Ανταγωνισμού, η δυνατότητα που δίνεται σε κάποιες επιχειρήσεις να αποκλείσουν άλλες από την αγορά, καθώς και προβλήματα που παρουσιάζονται στις αλληλεξαρτώμενες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων.Τέλος, στο πέμπτο μέρος βγάζουμε τα συμπεράσματά μας και κάνουμε προτάσεις για καλύτερη αντιμετώπιση των Κάθετων Περιορισμών από την Πολιτική Ανταγωνισμού.
Λέξη κλειδί :Κάθετοι περιορισμοί
Πολιτική ανταγωνισμού
Βιομηχανική οργάνωση
Double marginalization problem
Commitment problem
Ημερομηνία :31-01-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Makryonitis_2009.pdf

Τύπος: application/pdf