ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δείκτες Ικανότητας Διαδικασιών
Δημιουργός :Βεργέτη, Μαρία
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι δείκτες ικανότητας διαδικασιών αποτελούν ένα στατιστικό μέτρο για τον έλεγχο διαδικασιών μαζικής παραγωγής, όπου εξετάζεται η διακύμανση των τιμών ενός επιλεγμένου χαρακτηριστικού του παραγόμενου προϊόντος και χρειάζεται να διαπιστωθεί εάν τελικά το παραγόμενο προϊόν πληροί καθορισμένα όρια προδιαγραφών. Η υψηλή τιμή ενός δείκτη αποτελεί συνήθως ένδειξη πως η διαδικασία είναι ικανή, χωρίς βέβαια το γεγονός αυτό από μόνο του να είναι επαρκές για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότεροι δείκτες ικανότητας διαδικασιών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία και χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική παραγωγή για την εκτίμηση της καταλληλότητας μίας διαδικασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις εξετάζεται μόνο ένα χαρακτηριστικό (μονομεταβλητή διαδικασία) και θεωρείται πως η εξεταζόμενη διαδικασία ακολουθεί την κανονική κατανομή και βρίσκεται σε στατιστικό έλεγχο. Στις περιπτώσεις όπου παραβιάζεται η υπόθεση της κανονικότητας προτείνεται η χρήση γενικότερων δεικτών, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να ανταποκρίνονται σε συνθήκες μη κανονικής κατανομής. Εάν όμως η διαδικασία δεν ευρίσκεται υπό στατιστικό έλεγχο, τότε δεν είναι ασφαλής η χρησιμοποίηση κανενός δείκτη για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Process capability indices are a statistical method for assessing the capability of mass production processes. According to this method, the variance of the values of a measurable characteristic of the product under consideration is examined in order to assess whether the final product meets pre-defined specification limits. The high performance of a process capability index is usually an indication that the process is capable; nevertheless, this fact is not sufficient enough to drawn firm conclusions.In the current thesis, the main process capability indices that exist in the literature and are practically used for assessing the capability of mass production processes are presented concisely. In most cases, these indices examine only one measurable characteristic (univariate process) and the process under consideration is deemed to follow the normal distribution and to be in statistical control. In the cases where the assumption of normality is violated, the usage of more generalized indices is proposed, which are especially designed to meet conditions of non-normal distributions. However, if the process fails to meet the statistical control assumption, then the usage of any process capability index should be avoided.
Λέξη κλειδί :Δείκτες Ικανότητας Διαδικασιών
Στατιστικός έλεγχος διεργασιών
Βιομηχανική παραγωγή
Process Capability Indices
Statistical process control
Industrial production
Ημερομηνία :30-06-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vergeti_2016.pdf

Τύπος: application/pdf