ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The two-tier stochastic frontier (2TSF) framework: theory and applications, models and tools
Εναλλακτικός τίτλος :To δίπλευρο υπόδειγμα στοχαστικού συνόρου: θεωρία και εφαρμογές, μοντέλα και εργαλεία
Δημιουργός :Papadopoulos, Alecos
Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος (Αλέκος)
Συντελεστής :Sakellaris, Plutarchos (Επιβλέπων καθηγητής)
Tsionas, Efthimios (Εξεταστής)
Arvanitis, Stylianos (Εξεταστής)
Kollintzas, Tryphon (Εξεταστής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Kumbhakar, Subal (Εξεταστής)
Parmeter, Christopher (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Vol 1: main text.- Vol. 2: technical appendix
Φυσική περιγραφή :576 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6636
Περίληψη :This PhD thesis, written in English with a summary in Greek, is a monograph on the Two-tier Stochastic Frontier model (2TSF). The model is capable of estimating the effects of two latent variables of opposite direction on the dependent variable in a regression context, and it has been applied to a wide variety of economic and non-economic phenomena. The thesis starts with a review of the literature, and then moves on to critically examine the various structural foundations that have been proposed for the model in the past. Then, five new 2TSF statistical models are presented in every technical detail so that they can be readily implemented, enlarging the applied scope of the model. Then we present two economic models, one where a new, targets-based bilateral Nash bargaining model is presented, and another for the contribution of Management to the output of a firm. Both can be estimated by a 2TSF econometric model. Five short empirical applications showcase the various theoretical results and tools. The thesis contains also the Bibliography List as well as an extensive Technical Appendix.
Η παρούσα διδακτορική διατριβή, γραμμένη στην Αγγλική με περίληψη στα Ελληνικά, αποτελεί μονογραφία επί του Υποδείγματος Δίπλευρου Στοχαστικού Συνόρου. Το υπόδειγμα είναι κατάλληλο για να εκτιμά οικονομετρικά την επίδραση αφανών μεταβλητών αντίθετης φοράς επί μιας εξαρτημένης μεταβλητής σε μια σχέση παλινδρόμησης, και έχει εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και μη-οικονομικών φαινομένων. Η διατριβή ξεκινά με επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και κριτική ανάλυση των διαφορετικών δομικών θεμελίων του υποδείγματος που έχουν προταθεί στο παρελθόν. Ακολούθως παρουσιάζονται αναλυτικά πέντε νέα στατιστικά μοντέλα στο πλαίσιο του υποδείγματος, σε όλες τις τεχνικές τους πτυχές, που διευρύνουν τις δυνατότητες εφαρμογής του. Παρουσιάζεται επίσης αναλυτικά η μεθοδολογία χρήσης Κόπουλα για την αντιμετώπιση της ενδογένειας των επεξηγηματικών μεταβλητών. Στο τμήμα των οικονομικών εφαρμογών, παρουσιάζονται δύο νέα οικονομικά μοντέλα, ένα διμερούς διαπραγμάτευσης Nash και ένα για την επίδραση της Διοίκησης επί του παραγόμενου προϊόντος, που μπορούν να εκτιμηθούν οικονομετρικά με τη χρήση του υποδείγματος Δίπλευρου Στοχαστικού Συνόρου. Η διατριβή περιλαμβάνει επίσης και πέντε σύντομες εφαρμογές σε πραγματικά δεδομένα που υποστηρίζουν εμπειρικά τα θεωρητικά αποτελέσματα. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη βιβλιογραφία και εκτενές Τεχνικό Παράρτημα.
Λέξη κλειδί :Two-tier stochastic frontier
Efficiency
Management
Copula
Nash bargaining
Δίπλευρο στοχαστικό σύνορο
Αποτελεσματικότητα
Διοίκηση
Κόπουλα
Διαπραγμάτευση Nash
Διαθέσιμο από :2018-12-23 23:46:34
Ημερομηνία έκδοσης :11/07/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-12-23 23:46:34
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadopoulos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Papadopoulos_2018_technical_appendix.pdf

Τύπος: application/pdf