ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Review of Alternative Approaches for Mobile Application Development
Εναλλακτικός τίτλος :Αξιολόγηση Εναλλακτικών Προσεγγίσεων για Ανάπτυξη Κινητών Εφαρμογών
Δημιουργός :Στουραΐτης, Σοφοκλής
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Nowadays, people use smartphones and mobile applications (mobile apps) for reading blogs and newspapers, listening to music, interacting in social networks and indulge in activities such as gaming and online shopping. According to Gartner by the year 2018, more than 50% of users will use a tablet or smartphone first for all online activities [4]. All these facts and trends lead to the conclusion that mobile app development has become an evolving field with great economic and scientific interest.The constant growth in mobile devices and operating systems raise several problems and challenges in mobile application development. Each mobile platform provides their own set of development environment and Software Development Kit (SDK) for development native mobile apps. Hence, developers who want to reach the majority of the market are forced to develop a separate application for every platform, this approach requires more financial resources, knowledge of the SDK for each platform and time. To address these challenges, several cross-platform approaches have been emerged which are Web, Hybrid, Interpreted and Cross Compiled approach. These approaches enable developers to implement their apps in one step for a range of platforms, avoiding repetition and increasing productivity.This thesis aims to clarify the cross-platform development landscape by exploring the current state of the cross-platform development approaches, discuss the capabilities and drawbacks of each approach and provide usage recommendation to developers.Moreover, this thesis presents an overview of the three major mobile platforms Android, iOS and Windows Phone, and the four popular cross-platform frameworksjQuery Mobile, PhoneGap, Appcelerator Titanium Mobile and Xamarin.In addition, after survey of the literature and previous studies, we present a comprehensive set of criteria which assesses cross-platform frameworks for mobile applications development. Finally, an evaluation of both native and cross-platform frameworks is presented using the aforementioned criteria.
Στην σημερινή εποχή οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα smartphones και τις εφαρμογές (mobileapps)για να διαβάζουν blogs και εφημερίδες, να ακούνε μουσική, να αλληλεπιδρούν με τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και για δραστηριότητές όπως είναι να παίζουν παιχνίδια ή να ψωνίζουν μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με την Gartner από το έτος 2018, πάνω από το 50% των χρηστών θα χρησιμοποιεί tablet ή smartphone πρώτα για όλες τις online δραστηριότητες[4].Όλα αυτά τα γεγονότα και οι τάσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη εφαρμογών έχει γίνει ένα εξελισσόμενο πεδίο με μεγάλο οικονομικό και επιστημονικό ενδιαφέρον.Η συνεχής ανάπτυξη των κινητών συσκευών και λειτουργικών συστημάτων εγείρει αρκετά προβλήματα και προκλήσεις στην ανάπτυξη εφαρμογών. Κάθε πλατφόρμα παρέχει το δικό της περιβάλλον και λογισμικό ανάπτυξης (Software Development Kit -SDK)για την ανάπτυξη εφαρμογών. Ως εκ τούτου, οι προγραμματιστές που θέλουν μέσω της εφαρμογής τους να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος από τις πλατφόρμες που διατίθενται στην αγορά, αναγκάζονται να αναπτύξουν μια εφαρμογή για κάθε μια από τις πλατφόρμες, αυτός ο τρόπος ανάπτυξης (native development) απαιτεί περισσότερους οικονομικούς πόρους, γνώση του SDK της κάθε πλατφόρμας και περισσότερο χρόνο. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, έχουν αναπτυχθεί διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι-προσεγγίσεις μέσω των οποίων δημιουργούνται εφαρμογές που είναι συμβατές με περισσότερες από μια πλατφόρμες (cross-platform). Οι διαφορετικές προσεγγίσεις αυτές είναι οι: Web, Hybrid, Interpreted και CrossCompiled.Ορισμένοι από τους στόχους της παρούσα μελέτης είναι να αναλύσει την κάθε προσέγγιση, να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της, καθώς και σε ποιες περιπτώσεις συνίσταται να χρησιμοποιείται. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται οι τρεις δημοφιλής πλατφόρμεςAndroid, iOSκαι WindowsPhone, γίνεται επιμέρους αναφορά στην αρχιτεκτονική καθώς και στη διαδικασία ανάπτυξης και διανομής εφαρμογών για την κάθε πλατφόρμα. Επιπλέον, για κάθε μια από τις διαφορετικές προσεγγίσεις πραγματοποιήθηκε κατόπιν έρευνας η επιλογή και παρουσίαση ενός δημοφιλούς και αντιπροσωπευτικού εργαλείου ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται το jQueryMobile, Appcelerator Titanium Mobile, PhoneGapκαι Xamarin.Τέλος, μετά από έρευνα της σχετικής βιβλιογραφίας και προηγούμενων μελετών παρουσιάζονται ολοκληρωμένα κριτήρια αξιολόγησης εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών με βάση τα οποία μπορούν οι προγραμματιστές να βοηθηθούν προκειμένου να επιλέξουν το εργαλείο που ταιριάζει περισσότερο τόσο στις απαιτήσεις της εφαρμογής που θέλουν να αναπτύξουν αλλά και στο προφίλ τους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται τα κριτήρια αυτά για την αξιολόγηση των προαναφερθέντων εργαλείων.
Λέξη κλειδί :Mobile Application Development
Mobile Platform
Cross-Platform Mobile Application Development
Web Apps
Hybrid Apps
Interpreted Apps
Cross Compiled Apps
Cross–platform Development Frameworks
jQuery Mobile
PhoneGap
Appcelerator Titanium Mobile
Xamarin
Ημερομηνία :31-07-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stouraitis_2015.pdf

Τύπος: application/pdf