ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρητική προσέγγιση των τύπων του κινδύνου με έμφαση στην ανάλυση της διαχείρισης του επιτοκιακού κινδύνου
Δημιουργός :Τάσου, Μαρία Ειρήνη
Συντελεστής :Ζαζάνης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :36 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6582
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση και διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, δίνοντας έμφαση στην εξέταση του επιτοκιακού κινδύνου. Εφόσον συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη βιβλιογραφία για την κάλυψη του θέματος και σε συνέχεια των συναντήσεων με τον επιβλέποντα καθηγητή, ολοκληρώθηκε η σύνταξη της παρούσας. Αρχικά γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες της οικονομίας και των χρηματοοικονομικών κινδύνων, στη συνέχεια αναλύεται ο κίνδυνος και η διαχείριση αυτού και στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται λεπτομερώς ο επιτοκιακός κίνδυνος.
The present thesis aims to the analysis of financial risk management, by emphasizing on the thorough analysis of rate risk. The candidate, collected the requisite bibliography in order to cover the subject and provided the meetings with the supervisor professor, completed the composing of the present thesis. At the first chapter, there is an introduction in fundamental references of economy and financial risk. During the second part, the financial risk and risk management are analysed and at the last chapter,there is a detailed investigation on rate risk.
Λέξη κλειδί :Επιτοκιακός κίνδυνος
Ανάλυση κινδύνου
Διαχείριση κινδύνου
Rate risk
Risk management
Risk analysis
Διαθέσιμο από :2018-12-08 09:18:19
Ημερομηνία έκδοσης :12/06/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-12-08 09:18:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tasou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf