ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Shipping pools in bulk markets: is it worth entering?
Δημιουργός :Boli, Marina
Mavraki, Maria
Συντελεστής :Panayides, Photis (Επιβλέπων καθηγητής)
Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής)
Kavousanos, Emmanuel (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :102 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6578
Περίληψη :In the volatile and risky environment of the shipping industry, shipowners and managers evaluate strategic alternatives to spread the market risk and to enhance their financial and business performance. Pooling tonnage has become a recent concept in the tramp sector within the last years as a response to the challenging market conditions. The aim of the dissertation is to identify the fundamental drivers that lead shipowners to take the alternative of participating in bulk shipping pools and to prove that this strategic alliance brings a comparative advantage to them rather than operating independently. With the aid of the qualitative method of analysis, a set of 15 questionnaire questions has been addressed to shipping companies in Greek and Scandinavian countries and has been further analyzed to prove the main objective of this thesis concerning the worthiness of entering into pooling agreements. Through critical analysis on the existing literature review, it has been observed that shipowners have a widely positive sentiment towards pools and consider that diversification and risk sharing are the most valuable contributions of shipping pools in their business performance. As shipping pools are a widely general topic, further investigation needs to be done, especially through quantitative analysis, in order to reach out more concrete results.
Στο ευμετάβλητο και επικίνδυνο περιβάλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας, οι πλοιοκτήτες αξιολογούν στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις για να κατανείμουν τον κίνδυνο αγοράς και να ενισχύσουν τις οικονομικές και επιχειρηματικές επιδόσεις τους. Τα τελευταία χρόνια οι κοινοπραξίες πλοίων αποτελούν απάντηση στις δύσκολες συνθήκες της αγορας χύδην. Σκοπός της διατριβής είναι να προσδιοριστούν οι θεμελιώδεις παράγοντες που οδηγούν τους εφοπλιστές να συμμετέχουν σε κοινοπραξίες πλοίων και να αποδείχθεί ότι αυτή η στρατηγική συμμαχία προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα συγκριτικά με τους πλοιοκτήτες που δρουν ανεξάρτητα. Με τη βοήθεια της ποιοτικής ανάλυσης, ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων απεστάλη σε ναυτιλιακές εταιρείες σε ελληνικές και σκανδιναβικές χώρες και επεξεργάστηκε περαιτέρω για να αποδειχθεί ο κύριος στόχος αυτής της διατριβής σχετικά με το αν αξίζει η ένταξη πλοιοκτητών σε κοινοπραξίες πλοίων. Μέσω κριτικής ανάλυσης στην υπάρχουσα βιβλιογραφία του θέματος, διαπιστώθηκε ότι οι εφοπλιστές έχουν θετική άποψη σχετικά με τις κοινοπραξίες πλοίων και θεωρούν ότι η διαφοροποίηση και ο επιμερισμός των κινδύνων αποτελούν την πιο σημαντική συνεισφορά των συνεργειών στις επιδόσεις των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι οι κοινοπραξίες πλοίων είναι γενικό και πολύπλοκο θέμα, είναι σημαντικό να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες, ιδίως μέσω ποσοτικής ανάλυσης, προκειμένου να επιτευχθούν πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα.
Λέξη κλειδί :Shipping pools
Pooling tonnage
Fleet diversification
Κοινοπραξίες
Ναυτιλία
Πλοία
Διαχείριση κινδύνου
Διαθέσιμο από :2018-11-30 12:09:05
Ημερομηνία έκδοσης :11/30/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-11-30 12:09:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Boli_Mavraki_2018.pdf

Τύπος: application/pdf