ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο αντίκτυπος των συγχωνεύσεων και εξαγορών στις αποδόσεις των μετοχών στον κλάδο της ναυτιλίας
Δημιουργός :Κωστής, Βασίλειος
Συντελεστής :Καβουσανός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρομπόλης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Τσεκρέκος, Ανδριανός (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6575
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στις ναυτιλιακές εταιρείες. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η μελέτη της αντίδρασης των τιμών των μετοχών όταν πραγματοποιείται ανακοίνωση εξαγοράς ή συγχώνευσης το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της εξέτασης των αποδόσεων που επιτυγχάνονται μετά την ανακοίνωση για τις εξαγοράζουσες και τις εξαγοραζόµενες εταιρείες για συμφωνίες που γίνονται µε δημόσια προσφορά (public mergers - acquisitions). Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μελέτη των εννοιών της εξαγοράς και της συγχώνευσης όπου προσδιορίστηκαν οι διαφορές τους αλλά και τα είδη αυτών. Στην συνέχεια αναφέρονται τα κίνητρα και οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις επιθυμούν να προβούν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους αποτυγχάνουν αυτές αλλά και το πώς μια εταιρεία στόχος μπορεί να προφυλαχθεί από αυτές που θέλουν να την εξαγοράσουν.Στη συνέχεια, ένα μεγάλο μέρος της μελέτης αναφέρεται στην Ναυτιλιακή βιομηχανία. Αρχικά αναφέρονται κάποιες γενικές πληροφορίες για την ναυτιλιακή βιομηχανία και κάποιες προηγούμενες μελέτες για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην ναυτιλία και στην συνέχεια παρουσιάζεται σε μια ενότητα ο ρόλος της ναυτιλίας στην Ελλάδα. Τέλος, το κομμάτι αυτό κλείνει με κάποια συμπεράσματα που έχουν προκύψει από κάποιες εταιρείες σχετικά με την σημερινή κατάσταση των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην ναυτιλία. Σε επόμενο στάδιο αναλύεται ο τρόπος συλλογής των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και η μεθοδολογία που ακολουθείται κάνοντας χρήση διάφορων μεθόδων για την μέτρηση των υπεραποδόσεων που παρατηρούνται, καθώς και για τον στατιστικό έλεγχο αυτών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η εξαγωγή των συμπερασμάτων αποτελούν τα δύο τελευταία μέρη της εργασίας. Συγκεκριμένα, αποτυπώνονται οι υπεραποδόσεις που παρατηρούνται για τις εξαγοραζόµενες εταιρίες που είναι και στατιστικά σημαντικές, καθώς και οι αποδόσεις των εξαγοραζουσών εταιριών που κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της συγχώνευσης-εξαγοράς είναι μη στατιστικά σημαντικές. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει µια μεταφορά πλούτου από την εξαγοράζουσα εταιρία στην εταιρία στόχο.
The purpose of this paper is to analyze issues related to Mergers and Acquisitions in shipping companies. The crucial issue is to study the reaction of stock prices when a acquisition or merger announcement is carried out by looking at the returns made after the announcement of targets and acquirers for public mergers. Firstly, a study was carried out of the concepts of acquisition and merger where their differences were identified, but also their types. Secondly, the motives and reasons why businesses want to acquire and merge are presented, as well as the reasons why they fail, but also how a target company can be protected by those who want to buy it. Furthermore, a big part of the study refers to the shipping industry. Firstly, some general information about the shipping industry and some previous studies on acquisitions and mergers in shipping industry are presented, and the role of shipping in Greece is presented in a section. Finally, this section closes with some conclusions that have been made by some companies about the current state of takeovers and mergers in shipping. The next step is to analyze how data was collected and the methodology followed using various methods to measure the over-performances observed and to test them statistically. The last two parts of the study are for analyzing the results and drawing conclusions. To sum up, the over-performances observed for the target companies are statistically significant and the returns of the acquiring companies that at the date of the merger-acquisition announcement are not statistically significant. This shows that there is a transfer of wealth from the acquiring company to the target company.
Λέξη κλειδί :Εξαγορές
Συγχωνεύσεις
Ναυτιλία
Mergers
Acquisitions
Shipping
Διαθέσιμο από :2018-11-27 20:42:23
Ημερομηνία έκδοσης :11/27/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-11-27 20:42:23
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kostis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf