ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of mergers & acquisitions on CDS, equity and options markets
Δημιουργός :Kyriakopoulos, Fotios K.
Συντελεστής :Chalamandris, Georgios (Επιβλέπων καθηγητής)
Spyrou, Spyros (Εξεταστής)
Episkopos, Athanasios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49 p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Credit Default Swaps have been the latest financial innovation of the century and during the financial crisis they became the fastest growing derivative product. Their valuation provides information on the credit risk of a corporate entity. The purpose of this study is to examine the impact of mergers and acquisitions on the CDS market and examine the relationship of the market with the equity and options market through the news of M&As announcements and the announcement of their completion or withdrawal. We conduct event study methodology on M&A events that took place in Europe or the United States from 2005 until 2018. The overall findings showed that the CDS and the equity market react before the news announcement of the M&A. The acquirer presents negative cumulative abnormal stock returns and positive abnormal CDS spread changes. The target exhibits the opposite results in a larger magnitude for both markets. On either the date of deal completion or deal cancellation, the acquirer did not show significant results. On the contrary, the target presented negative CARs only in the equity market after either deal outcome. In general, there was a lead lag relationship from equity market to CDS market and the options market did not exhibit any significant results. Insider trading was more often observed in the equity market, however during the financial crisis period, the credit default swap market exposed more information, significant results prior to the announcement and the lead-lag relationship between equity and credit default swap market was reversed.
Περιεχόμενα :Οι συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Credit Default Swaps) είναι από τις πιο πρόσφατες χρηματοοικονομικές καινοτομίες του αιώνα και κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης αποτέλεσαν το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο προϊόν παραγώγων. Η αποτίμησή τους παρέχει πληροφορίες για τον πιστωτικό κίνδυνο μιας επιχείρησης. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει την επίδραση των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην αγορά των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης και τη σχέση αυτής της αγοράς με τις αγορές των μετοχών και των συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης (Options), μέσα από τις ανακοινώσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων και τις ανακοινώσεις της ολοκλήρωσης ή ακύρωσης αυτών. Εξετάζονται εξαγορές και συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το 2005 έως το 2018. Τα συνολικά ευρήματα έδειξαν ότι οι αγορές των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης και των μετοχών αντιδρούν πριν την ανακοίνωση των ειδήσεων των εξαγορών. Ο εξαγοραστής παρουσιάζει αρνητικές αθροιστικές αποδόσεις στην αγορά των μετοχών και θετική αλλαγή στο επιτοκιακό περιθώριο (spread) των συμβάσεων ανταλλαγής αθέτησης κινδύνου. Από τη μεριά του εξαγοραζόμενου παρατηρούμε τα αντίθετα αποτελέσματα σε μεγαλύτερη κλίμακα και στις δύο αγορές. Τις ημερομηνίες της ολοκλήρωσης ή της ακύρωσης των εξαγορών, από τη μεριά του εξαγοραστή δεν είχαμε σημαντικά αποτελέσματα. Από την άλλη μεριά, ο εξαγοραζόμενος παρουσίασε αρνητικές αθροιστικές αποδόσεις μόνο στην αγορά των μετοχών ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εξαγοράς. Γενικά, παρατηρήθηκε να υπάρχει μια χρονική συσχέτιση από την αγορά των μετοχών στην αγορά των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης και οι αγορά των συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης δεν εμφάνισε κανένα σημαντικό αποτέλεσμα. Οι συναλλαγές που βασίζονται σε εσωτερική πληροφόρηση ήταν περισσότερο συχνές στην αγορά των μετοχών, ωστόσο κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η αγορά των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης φανέρωσε περισσότερες πληροφορίες, αντιστρέφοντας τα σημαντικά αποτελέσματα πριν την ανακοίνωση των εξαγορών καθώς και τη χρονική συσχέτιση μεταξύ της αγοράς των αγορών και της αγοράς των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης.
Λέξη κλειδί :Mergers
Acquisitions
CDS
Equity markets
Markets
Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Αγορές
Ημερομηνία έκδοσης :28-11-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :29-11-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kyriakopoulos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf