ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι επιδράσεις τους στην αρχή της συντηρητικότητας
Δημιουργός :Παπαδογιαννάκης, Κλεάνθης
Συντελεστής :Καραμπίνης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης χαρακτηρίζονται ως υψηλής ποιότητας πρότυπα και υπό συνθήκες οδηγούν σε υψηλά επίπεδα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τις επιδράσεις της υποχρεωτικής εφαρμογής των προτύπων αυτών στην αρχή της συντηρητικότητας. Η συντηρητικότητα είναι μια έννοια που είναι συνυφασμένη με την επιστήμη της λογιστικής και αναπτύχθηκε πριν τον 15ο αιώνα και πριν την πρώτη περιγραφή της τήρησης λογιστικών βιβλίων από τον Paccioli (Dickhaut 2010, Littleton 1941). H έννοια της συντηρητικότητας, έχει αναλυθεί και εξεταστεί εκτενώς σε πολλές εμπειρικές μελέτες κατά το παρελθόν, ενώ αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο μεταξύ των χωρών, ανάλογα κυρίως με τον πολιτισμό, το νομικό καθεστώς, το σύστημα χρηματοδότησης και τα σχετικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση κίνητρα. Για την εξέταση του ζητήματος μας θα στηριχτούμε στο μοντέλο του Basu (1997) και θα εξετάσουμε την συντηρητικότητα υπό όρους πριν και μετά την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.. Για να αμβλυνθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την τεχνική της χειραγώγησης των κερδών θα ακολουθήσουμε το μοντέλο του Ball & Shivakumar (2005). Για την εξέταση της συντηρητικότητας άνευ όρων θα στηριχτούμε στο μοντέλο των Ahmed και Duellman (2007). Το εξεταζόμενο δείγμα αποτελείται από τις εισηγμένες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Γερμανίας. Οι δύο πρώτες αποτελούν χώρες Κοινού Δικαίου ενώ οι υπόλοιπες χώρες Κώδικα Δικαίου. Ο συνολικός αριθμός των εταιρειών είναι 2088. Το εξεταζόμενο διάστημα είναι η περίοδος 2001-2008 και χωρίζεται στην περίοδο πριν την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. (2001-2004) και στην περίοδο μετά την υποχρεωτική εφαρμογή (2005-2008). Για το συνολικό δείγμα μετά την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π σημειώθηκε μείωση της συντηρητικότητας υπό όρους, ενώ μείωση σημειώθηκε και στην Γερμανία . Στην άνευ όρων συντηρητικότητα, σημειώθηκε αύξηση έστω και οριακή στην Γερμανία, ενώ αντίθετα στην Ισπανία είχαμε μια μικρή μείωση.
International Financial Reporting Standards are classified as high-level standards and under conditions they will lead to high levels of financial information. In the context of this thesis, we will try to look at the implications of the mandatory application of these standards to the principle of conservatism. Conservatism is a concept that is intertwined with accounting science and developed before the 15th century and before Paccioli's first description of bookkeeping (Dickhaut 2010, Littleton 1941). The concept of conservatism has been extensively analyzed and examined in many empirical studies in the past, and what has been observed is that it operates differently between countries, depending mainly on culture, legal status, funding system and related with financial information incentives. To look into our issue, we will rely on the Basu model (1997) and look at conditional conservatism before and after the mandatory application of IFRS. To alleviate the problems arising from the manipulation technique of the profits we will follow the Ball & Shivakumar model (2005). To consider unconditional conservatism, we will rely on the Ahmed and Duellman model (2007). The sample in question is comprised of listed UK, Irish, Greek, Spanish and German companies. The first two are countries of Common Law while the other countries of the Code of Law. The total number of companies is 2088. The period under review is the period 2001-2008 and is divided into the period before the mandatory application of the IFRS (2001-2004) and the period after the mandatory implementation (2005-2008). For the aggregate sample after the application of the IFRS, there was a decrease in conditional conservatism, while a decrease was also observed in Germany. In unconditional conservatism, there was a small increase in Germany, while on the contrary in Spain we had a small decrease.
Λέξη κλειδί :Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Συντηρητικότητα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)
International Accounting Standards
Conservatism
International Financial Reporting Standards (IFRS)
Ημερομηνία έκδοσης :29-11-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :29-11-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadogiannakis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf