ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The branding of political leaders: effects on voting intention for a political party
Δημιουργός :Μπατσίλα, Σοφία
Batsila, Sofia
Συντελεστής :Πανηγυράκης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Εξεταστής)
Δημητριάδης, Σέργιος (Εξεταστής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Θεοδωρίδης, Προκόπιος (Εξεταστής)
Μπουτσούκη, Χριστίνα (Εξεταστής)
Βελούτσου, Κλεοπάτρα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :356 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6563
Περίληψη :The purpose of the doctoral dissertation is to predict citizens’ electoral vote based on the image of political leaders as brands. The results of the survey confirm that the image of the political leader significantly influences the electoral behavior of a voter in conjunction with the other psychological and sociological variables of the theoretical model used (Theory of Programmed Behavior), resulting in that the independent variables explain 78.2% of the variance of the dependent variable (intention to vote for a political party). The doctoral dissertation and its results contribute both to the empirical application of political marketing in the context of the academic research, that is still in its infancy, and to the creation of a new prediction model of voting in Greek reality.
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η πρόβλεψη της εκλογικής ψήφου των πολιτών βάσει της εικόνα των πολιτικών ηγετών ως επωνυμίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η εικόνα του πολιτικού ηγέτη επηρεάζει σημαντικά την εκλογική συμπεριφορά ενός ψηφοφόρου σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ψυχολογικές και κοινωνιολογικές μεταβλητές του υποδείγματος (Θεωρία της Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς) που χρησιμοποιήθηκε, με συνέπεια οι ανεξάρτητες μεταβλητές να εξηγούν ρο 78.2% της εξαρτημένης μεταβλητής (πρόθεση εκλογικής ψήφου για ένα πολιτικό κόμμα). Η διδακτορική διατριβή και τα αποτελέσματά της συμβάλλουν τόσο στην εμπειρική εφαρμογή του πολιτικού μάρκετινγκ στα πλαίσια της παγκόσμιας ακαδημαϊκής έρευνας η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο , όσο και στη δημιουργία ενός νέου υποδείγματος πρόβλεψης ψήφου στην ελληνική πραγματικότητα.
Λέξη κλειδί :Political branding
Voting behavior
Leader image
Πολιτική
Επωνυμίες
Ψήφος
Συμπεριφορά
Εικόνα ηγέτη
Διαθέσιμο από :2018-11-27 15:24:55
Ημερομηνία έκδοσης :09/21/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-11-27 15:24:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Batsila_2018.pdf

Τύπος: application/pdf