ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Firm Life Cycle and Real-Activity Based Earnings Management in the U.K.
Δημιουργός :Στυλιανίδης, Σπυρίδων
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη χειραγώγηση των κερδών και πιο συγκεκριμένα με τη μέθοδο της χειραγώγησης μέσω πραγματικών δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια αν τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάσουν ότι υπάρχει το φαινόμενο της χειραγώγησης, θα εξετασθεί ο βαθμός κατά τον οποίο η τεχνική αυτή όταν δεν είναι καιροσκοπική, κατά πόσο βοηθάει στη μελλοντική απόδοση της εταιρείας. Η εξέταση του δείγματος θα γίνει ανά στάδιο του κύκλου ζωής της επιχείρησης. Δηλαδή της εισαγωγής στην αγορά, της ανάπτυξης, της ωρίμανσης και της κάμψης / παρακμής. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μία από της πιο ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης, αλλά και του παγκόσμιου χάρτη. Το διάστημα το οποίο εξετάζεται είναι η περίοδος 2004 - 2014. Για τη μέτρηση του βαθμού χειραγώγησης μέσω πραγματικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα των Nagar και Radhakrishnan (2015), το οποίο είναι μία διαφοροποιημένη εκδοχή των μοντέλων της Gunny (2010) αλλά και του Roychowdhury (2006). Στόχος είναι να γίνει η μέτρηση στην ακανόνιστη μείωση στα κόστη της έρευνας και ανάπτυξης (abnormal decrease in spending on research and development expenses), της διοίκηση και διάθεσης (abnormal decrease in spending on selling, general and administrative expenses) και της παραγωγής (abnormal decrease in spending on production expenses) ώστε να εξετάσουμε εάν με αυτή την τεχνική οι εταιρείες αποφεύγουν τη δημοσίευση ζημιών. Στη συνέχεια, η μέτρηση της μελλοντικής απόδοσης, όταν γίνεται μη καιροσκοπική χρήση της χειραγώγησης κερδών μέσω πραγματικών δραστηριοτήτων, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα των Nagar και Radhakrishnan (2015), το οποίο είναι μία τροποποιημένη εκδοχή του μοντέλου της Gunny (2010). Η κατανομή του δείγματος σε στάδια του κύκλου ζωής θα γίνει με τη μέθοδο κατηγοριοποίησης του Dickinson (2011) η οποία βασίζεται στις ταμειακές ροές από λειτουργική, επενδυτική και χρηματοοικονομική δραστηριότητα.
Λέξη κλειδί :Χειραγώγηση κερδών
Χειραγώγηση μέσω των πραγματικών δραστηριοτήτων
Κύκλος ζωής επιχείρησης
Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία :30-09-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stylianidis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf