ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Alternative methods of probability of default of credit scoring
Δημιουργός :Σπανού, Ιωάννα
Συντελεστής :Κυριαζίδου, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Παλυβός, Θεόδωρος (Εξεταστής)
Δημέλη, Σοφία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76 σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6534
Περίληψη :Credit scoring plays a very important role in financial institutions. Credit officers can easily predict the probability of default by using credit scoring. The main purpose of this method is to avoid or minimize high losses.The main aim of this method is to avoid or minimize high losses. The purpose of my Master’s thesis is to show the importance of credit scoring, to present the effects of the variables on the output and to describe and compare the methods employed for credit scoring. This research mostly is quantitative. The payment data were gathered from an important bank in Taiwan, which mostly was cash and credit card issuer.The statistical methods, which have been employed, are the linear probability model, the logit, the probit, the discriminant analysis, the quadratic discriminant analysis and the resampling method of cross validation applied to all previous methods.
Η βαθμολόγηση της πίστωσης διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι αξιωματικοί πιστωτικών καρτών μπορούν εύκολα να προβλέψουν την πιθανότητα αθέτησης με τη χρήση πιστωτικής βαθμολόγησης. Ο κύριος σκοπός αυτής της μεθόδου είναι να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι υψηλές απώλειες. Κύριος στόχος αυτής της μεθόδου είναι να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι υψηλές απώλειες. Σκοπός της διατριβής του Μεταπτυχιακού μου είναι να δείξω τη σημασία της βαθμολόγησης της πίστωσης, να παρουσιάσω τις επιδράσεις των μεταβλητών στην παραγωγή και να περιγράψω και να συγκρίνω τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση της πίστωσης.Η έρευνα αυτή είναι ως επί το πλείστον ποσοτική. Τα στοιχεία πληρωμής συγκεντρώθηκαν από μια σημαντική τράπεζα στην Ταϊβάν, η οποία αποτελούσε ως επί το πλείστον εκδότης μετρητών και πιστωτικών καρτών. Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι το μοντέλο της γραμμικής πιθανοφάνειας, το logit, το probit, η διακριτική ανάλυση, η τετραγωνική διακριτική ανάλυση και η μέθοδος επαναδειγματοληψίας της εγκάρσιας επικύρωσης που εφαρμόζεται σε όλες τις προηγούμενες μεθόδους.
Λέξη κλειδί :Credit scoring
Classifiers
Goodness of fit
Linear Probability Model
Cross-validation
Πιστωτική ικανότητα
Ταξινομητές
Καλή προσαρμοστικότητα
Υπόδειγμα γραμμικής πιθανότητα
Διασταυρωμένη επικύρωση
Διαθέσιμο από :2018-11-22 00:17:30
Ημερομηνία έκδοσης :11/14/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-11-22 00:17:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Spanou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf