ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Performance evaluation of Navios Maritime Holdings Inc. using financial ratio analysis for the time period 2009-2016
Δημιουργός :Skounti, Eleni
Tsanti, Anna
Συντελεστής :Dedoulis, Emmanouil (Επιβλέπων καθηγητής)
Papadaki, Afroditi (Εξεταστής)
Koen, Sandra (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6521
Περίληψη :Over the last few years the financial performance of the dry bulk shipping industry has been challenged from uncertainties about overall global economic activity and trade together with reduced demand for iron ore and coal from both China and India. The unbalanced supply-and-demand equation means too many vessels keep chasing too few shiploads. This study aims to examine Navios Maritime Holdings Inc., one of the major players in the Greek shipping industry, that through difficult times has managed to be in the 16th position between the top 100 shipping companies internationally (in 2015). This will be accomplished conducting a ratio analysis based on the published financial statements of the company along with an overview of the management policies adopted in order to conclude which are the key factors that may contribute to becoming a leading firm.
Τα τελευταία χρόνια, η απόδοση της αγοράς ξηρού χύδην φορτίου έχει δοκιμαστεί από την οικονομικη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και από τη μειωμένη ζήτηση σιδηρομεταλλεύματος και άνθρακα τόσο από την Κίνα όσο και από την Ινδία. Η προσφορά υπερβαίνει της ζήτησης κι αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα σκάφη και πολύ λίγα διαθέσιμα φορτία. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει την Navios Maritime Holdings Inc., μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον χώρο της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία σε δύσκολες περιόδους έχει καταφέρει να είναι στην 16η θέση μεταξύ των 100 κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών παγκοσμίως (το 2015). Αυτό θα επιτευχθεί με τη διεξαγωγή ανάλυσης χρηματοοικονομικών δεικτών με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και με γνώμονα την πολιτική που εφαρμόζει η διοίκηση ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για το ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάδειξη μιας επιχείρησης.
Λέξη κλειδί :Navios
Ratio
Financial analysis
Δείκτης
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Διαθέσιμο από :2018-11-01 00:42:03
Ημερομηνία έκδοσης :10/31/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-11-01 00:42:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skounti_Tsanti_2018.pdf

Τύπος: application/pdf