ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αλιευτική δραστηριότητα στον Μαλιακό Κόλπο την τριετία 2004-2006
Εναλλακτικός τίτλος :The fishing activity in Maliakos gulf over the period 2004-2006
Δημιουργός :Δουδούμη, Βιργινία
Συντελεστής :Κωστάκη, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρουσίαση της αλιευτικής δραστηριότητας όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στον Μαλιακό κόλπο της Στερεάς Ελλάδας και εξελίχθηκε κατά την διάρκεια των ετών 2004-2006, αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Τα δεδομένα που ερευνούνται είναι οι ποσότητες που αλιεύθηκαν στην περιοχή αυτή και καταγράφηκαν από τα μέλη του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Στυλίδας ¨ο Μαλιακός¨, στην εξεταζόμενη τριετία. Επιχειρείται να δοθεί μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αλιείας την συγκεκριμένη περίοδο, για τον σκοπό αυτό παρουσιάζονται τόσο τα κύρια ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της όσο και η περιοχή στην οποία αυτή πραγματοποιήθηκε με τις ιδιαιτερότητες που την χαρακτηρίζουν. Οι ποσότητες της αλιευτικής σοδειάς εξετάζονται τόσο για κάθε ένα από τα τρία έτη ξεχωριστά όσο και για το σύνολο της τριετίας. Ακολουθεί ένας διαφορετικός τρόπος διερεύνησης των εξεταζόμενων στοιχείων με βάση την μέθοδο ανάλυσης των χρονολογικών σειρών. Χρησιμοποιείται η μεθοδολογία των Box-Jenkins και γίνεται προσπάθεια τα στοιχεία να εκφραστούν μέσα από την κατασκευή ενός ARIMA υποδείγματος που θα πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και θα έχει την βέλτιστη προσαρμογή στα δεδομένα αυτά. Οι ποσότητες των αλιευμάτων που εξετάζονται σχηματίζουν μια χρονολογική σειρά με τιμές που λαμβάνονται ανά δεκαπενθήμερο για όλη την ερευνούμενη τριετία. Στο τελικό στάδιο το υπόδειγμα στο οποίο καταλήγει η ανάλυση αυτή, δοκιμάζεται βάσει της ικανότητάς του να πραγματοποιήσει προβλέψεις για τις τιμές των ποσοτήτων που θα αλιευθούν στον Μαλιακό κόλπο σε μελλοντικές περιόδους.
The presentation of the fishing activity that took place in Maliakos Gulf of Central Greece and evolved during the years 2004-2006, is the subject of this paper.The data under investigation is the amount of fishes caught in the region and recorded by members of Stylida’s Fisheries Cooperative, named the Maliakos, over the three years period.An attempt is made to give a best possible integrated picture of the fishing period. For this purpose the main quantitative and qualitative characteristics of fishery are presented as well as the area where this took place and the peculiarities that characterizes it. The quantity of fisheries harvest is examined for each of the three years separately as well as for the triennium.An alternative way for investigating the relevant data is by using methods of time series analysis. The Box-Jenkins methodology is being used and an attempt is made to represent the information through the construction of an ARIMA model that satisfies the conditions and makes the best adjustment to these data. The quantities of fish examined, constitute a time series of data taken semi-monthly throughout the triennium. Finally, using alternative statistical criteria, the goodness of fit and the forecasting ability of the proposed model is evaluated.
Λέξη κλειδί :Αλιευτική δραστηριότητα
Μαλιακός κόλπος
Aνάλυση χρονολογικών σειρών
Μέθοδος Box-Jenkins
Fishing activity
Maliakos gulf
Time series analysis
Box-Jenkins method
Ημερομηνία :31-03-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Doudoumi_2009.pdf

Τύπος: application/pdf