ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Marine pollution in the Greek seas: incidents - environmental and economic consequences
Εναλλακτικός τίτλος :Η θαλάσσια ρύπανση στις ελληνικές θάλασσες: περιστατικά - περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες
Δημιουργός :Botsika, Georgia
Maragoudaki, Christina
Συντελεστής :Berketis, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6506
Περίληψη :We have chosen to analyze and discuss the subject of marine pollution in the Greek seas as we strongly believe that this is a matter of importance both for the Greek community and the shipping companies.Marine pollution is the spreading of harmful substances such as oil, plastic, industrial and agricultural waste and chemical particles into the sea. Its main negative effects are a/the effect of toxic wastes on marine animals that can include cancer, failure in the reproductive system, behavioral changes and even death. b/ Effect on food chain, c/ Effect on human health as animals from impacted food chain are then eaten by humans, d/ Failure in the reproductive system of sea animals, e/ Huge costs arising from compensations and clean-up operations for the shipping companies and the global organizations involved and f/especially in countries, such as Greece, where tourism is of a great contribution in GDP, marine pollution may cause severe economic breakdown.Regarding the methodology that we will follow in our research, we will begin by analyzing the definition of marine pollution and its different forms. Secondly, we will make an extent presentation of the most recent and major pollutant incident of Agia Zoni II in Saronikos Gulf in 2017. After that we will discuss the environmental and economic consequences of marine pollution and their extent in the Greek area. Moreover, we will present incidents that have occurred in the Greek seas throughout time and based on them we will analyze the different sources of marine pollution, their frequency, the geographical distribution, etc, through a statistical method. Finally, based on the historical data that we have gathered and our statistical analysis, we will present our findings.
Έχουμε επιλέξει να αναλύσουμε και να συζητήσουμε το θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης στις ελληνικές θάλασσες, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό είναι σημαντικό θέμα τόσο για την ελληνική κοινότητα όσο και για τις ναυτιλιακές εταιρείες.Η θαλάσσια ρύπανση είναι η εξάπλωση επιβλαβών ουσιών όπως το πετρέλαιο, το πλαστικό, τα βιομηχανικά και γεωργικά απόβλητα και τα χημικά σωματίδια στη θάλασσα. Τα κύρια αρνητικά αποτελέσματά του είναι η επίδραση των τοξικών αποβλήτων στα θαλάσσια ζώα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τον καρκίνο, την αποτυχία στο αναπαραγωγικό σύστημα, τις αλλαγές της συμπεριφοράς και ακόμη και τον θάνατο. β / Επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα, γ / Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, καθώς τα ζώα από την προσβλημένη τροφική αλυσίδα καταναλώνονται από τον άνθρωπο, δ / Αποτυχία στο αναπαραγωγικό σύστημα των θαλάσσιων ζώων, ε/ Τεράστιες δαπάνες που προκύπτουν από αποζημιώσεις και εργασίες καθαρισμού τόσο για τις ναυτιλιακές εταιρείες όσο και για τις παγκόσμιες οργανώσεις που εμπλέκονται και ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο τουρισμός έχει μεγάλη συμβολή στο ΑΕΠ, η θαλάσσια ρύπανση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή οικονομική βλάβη.Όσον αφορά τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε στην έρευνά μας, θα αρχίσουμε με την ανάλυση του ορισμού της θαλάσσιας ρύπανσης και των διαφόρων μορφών της. Δεύτερον, θα προβούμε σε μια εκτεταμένη παρουσίαση του πιο πρόσφατου και σημαντικότατου ρύπου της Αγίας Ζώνης ΙΙ στον Σαρωνικό το 2017. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε τις περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες της θαλάσσιας ρύπανσης και της έκτασής τους στην ελληνική επικράτεια. Επιπλέον, θα παρουσιάσουμε περιστατικά που συνέβησαν στις ελληνικές θάλασσες καθ 'όλη τη διάρκεια του χρόνου που εξετάζουμε και με βάση αυτά θα αναλύσουμε τις διάφορες πηγές ρύπανσης της θάλασσας, τη συχνότητα, τη γεωγραφική τους κατανομή κ.λπ., μέσω στατιστικής μεθόδου. Τέλος, βάσει των ιστορικών δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει και της στατιστικής ανάλυσης, θα παρουσιάσουμε τα ευρήματά μας.
Λέξη κλειδί :Marine pollution
Oil
Agia Zoni II
Θαλάσσια ρύπανση
Πετρέλαιο
Αγία Ζώνη ΙΙ
Διαθέσιμο από :2018-10-31 20:40:13
Ημερομηνία έκδοσης :10/31/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-10-31 20:40:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Botsika_Maragoudaki_2018.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Botsika_Maragoudaki_Appendix_2018.pdf

Τύπος: application/pdf