ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :IPO performance of Greek shipping firms in U.S stock exchanges
Δημιουργός :Apostolopoulou, Sofia
Samaras, Marios
Συντελεστής :Spyrou, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Chalamandris, Georgios (Εξεταστής)
Dedoulis, Emmanouil (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6505
Περίληψη :While the IPO behavior is widely examined in all types of equity markets around the world, only a few researches have tried to analyze the IPO activity of Greek Shipping Companies listed in NYSE and NASDAQ stock markets. Thus our objective is defined as IPOs that occurred in these US equity markets and their subsequent market performance explained by a sample of 17 IPOs performed by Greek shipping companies during the 2000-2017 period. Subject thesis deals with the existence and quantification of IPOs behavior in the short-run and long-run respectively, including phenomena such as IPO underpricing and long-term underperformance.
Ενώ η συμπεριφορά της δημόσιας προσφοράς εξετάζεται ευρέως σε όλους τους τύπους αγορών μετοχών ανά τον κόσμο, μόνο λίγες έρευνες έχουν προσπαθήσει να αναλύσουν τη δραστηριότητα της δημόσιας προσφοράς των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι εισηγμένες στις χρηματιστηριακές αγορές NYSE και NASDAQ. Έτσι, ο στόχος μας ορίζεται ως η δημόσιας προσφοράς που εμφανίστηκαν σε αυτές τις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ και η μετέπειτα απόδοση των αγορών τους εξηγείται από ένα δείγμα 17 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες κατά την περίοδο 2000-2017. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ύπαρξη και τον ποσοτικό προσδιορισμό της συμπεριφοράς της δημόσιας προσφοράς βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αντιστοίχως, συμπεριλαμβανομένων των φαινομένων όπως η υποτίμηση της δημόσιας προσφοράς και η μακροπρόθεσμη υποαπόδοση.
Λέξη κλειδί :Initial public offering
Greek shipping companies
NASDAQ
NYSE
Δημόσια προσφορά
Χρηματιστήριο
Ναυτιλιακές εταιρίες
Διαθέσιμο από :2018-10-30 23:58:00
Ημερομηνία έκδοσης :10/30/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-10-30 23:58:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Apostolopoulou_Samaras_2018.pdf

Τύπος: application/pdf