ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Sentiment analysis and prediction using Twiitter data
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάλυση ευαισθησίας και πρόβλεψης με τη χρήση δεδομένων του Twitter
Δημιουργός :Καμπουρίδης,Νικόλαος
Kabouridis, Nikolaos
Συντελεστής :Demiris, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :viii, 149 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6503
Περίληψη :In this thesis we examine the role of twitter from the politicians as well as thecitizen’s perspective. Specifically, we study its influence and contribution in the political process. The main objective of this thesis is to analyze the data relating tothe elections and the referendum that took place in Greece during 2015.
Σε αυτή τη διατριβή εξετάζουμε το ρόλο του twitter από τους πολιτικούς καθώς και από τηνπροοπτική του πολίτη. Συγκεκριμένα, μελετάμε την επιρροή και τη συνεισφορά του στηνπολιτική διαδικασία. Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει τα δεδομένα που σχετίζονται μετις εκλογές και το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2015.
Λέξη κλειδί :Greece
Elections
Referendum
Ελλάδα
Εκλογές
Δημοψήφισμα
Διαθέσιμο από :2018-10-27 22:34:27
Ημερομηνία έκδοσης :10/27/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-10-27 22:34:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kampouridis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf

Kampouridis_2018.zip