ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μακροοικονομικά προγράμματα σταθερότητας ΕΣΠΑ και ανεργία Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανθρωπίνου δυναμικού 2007-2013
Δημιουργός :Κεσανλή, Καλλιόπη
Συντελεστής :Καλυβίτης, Σαράντης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική αναλύεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, που είχε ως στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της ανεργίαςμέσω ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων και της διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.Η ανάλυση του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑΝΑΔ ( Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρωπίνου Δυναμικού) 2007-2013 διαχωρίζεται σε 2 χρονικές περιόδους. Η πρώτη έχει ως αφετηρία της το 2000 και τέλος το 2007 που αποτελεί την αφετηρία του προγράμματος. Η δεύτερη περίοδος ξεκινά το 2008 και λήγει το 2014 με το πέρας του προγράμματος. Επίσης αναλύεται η χρηματοδότηση του προγράμματος ανά περιφέρεια στόχο και θεματικό άξονα, ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό και τις μεταβολές που παρουσιάστηκαν στην χρηματοδότηση σε επίπεδο θεματικών αξόνων και περιφερειών στόχο καθ’ όλη τηδιάρκεια του προγράμματος αλλά και το τέλος του. Οι θεματικοί άξονες που αναλύονται στη παρούσα εργασία είναι ο Θεματικός Άξονας 2: Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων, ο Θεματικός Άξονας 3: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση και ο Θεματικός Άξονας:4 Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. Οι περιφέρειες στόχος αποτελούνται από τις περιφέρειες σύγκλισης (8 περιφέρειες), περιφέρειες σταδιακής εξόδου (3 περιφέρειες) και περιφέρειες σταδιακής εισόδου (2 περιφέρειες). Η οικονομική κρίση αποτέλεσε σημαντικό εξωτερικό παράγοντα όπως ήταν αναμενόμενο, έχοντας ως αποτέλεσμα η μεγαλύτερη έμφαση να δοθεί στον θεματικό άξονα 2 ,ενώ οι περιφέρειες σταδιακής εξόδου λόγω των μακροοικονομικών τους επιδόσεων κατά της διάρκεια της κρίσης, να χρειαστούν τηνμεγαλύτερη στήριξη κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.
Λέξη κλειδί :Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ)
ΕΣΠΑ
Ανεργία
Μακροοικονομικά προγράμματα σταθερότητας
Ημερομηνία έκδοσης :19-06-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kesanli_2018.pdf

Τύπος: application/pdf