ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Spectral analysis of time series of interest rates
Εναλλακτικός τίτλος :Φασματική ανάλυση χρονολογικών σειρών επιτοκίων
Δημιουργός :Mpatzavali, Sofia
Μπατζάβαλη, Σοφία
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Cointegration test is applied to a set of interest rates of five countries for determining whether there exists any long term relationship between the series. Spectral analysis, a frequency based technique, is applied to the same set of series in order to examine whether there are any correlations among their frequency-λ-components, in particular for low λ. Such correlations would also indicate a certain degree of long-term co-movement of the series. Spectrum, coherency and phase are interpreted for this purpose. Non-parametric, as well as parametric (via a VAR fit) estimators, of these quantities are presented and compared to each other.
Σε ομάδα επιτοκίων πέντε χωρών εφαρμόζουμε cointegration test αποσκοπώντας να διερευνήσουμε αν υπάρχουν μακροπρόθεσμες συσχετίσεις μεταξύ των χρονοσειρών τους. Η φασματική ανάλυση, μέθοδος που βασίζεται σε παρατήρηση συχνοτήτων, εφαρμόζεται στην ίδια ομάδα χωρών διερευνώντας κατά πόσο υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ των λ-συχνοτήτων τους, ειδικά των χαμηλών. Τέτοιες συσχετίσεις θα υποδείκνυαν και ένα συγκεκριμένο βαθμό μακροπρόθεσμης επίδρασης. Το φάσμα, η συνάφεια, και η φάση εξετάζονται γι’ αυτό τον σκοπό. Μη παραμετρικοί, όπως και παραμετρικοί εκτιμητές (μέσω ενός πολυμεταβλητού μοντέλου) αυτών των ποσοτήτων, παρουσιάζονται και συγκρίνονται μεταξύ τους.
Λέξη κλειδί :Cointegration test
Spectral analysis
Time series analysis
Interest Rates
Φασματική ανάλυση
Ανάλυση χρονοσειρών
Επιτόκια
Ημερομηνία :31-10-2007
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mpatzavali_2007.pdf

Τύπος: application/pdf