ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καινοτομικές προσεγγίσεις για εξατομίκευση στον παγκόσμιο ιστό
Δημιουργός :Ειρηνάκη, Μαδαληνή
Συντελεστής :Βεζιργιάννης, Μιχάλης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :140 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια, ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) έχει αναδειχθεί ως ένα από τα κυριότερα μέσα πληροφόρησης. Παρόλα αυτά, οι χρήστες πολλές φορές δυσκολεύονται να βρουν τις πληροφορίες που αναζητούν, λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών σε συνδυασμό με τη δυναμική και ετερογενή φύση του ιστού. Γι’ αυτόν τον λόγο, πολλοί δικτυακοί τόποι παρέχουν εξατομικευμένες προτάσεις προς τους χρήστες τους. Οι περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες στην περιοχή της εξατομίκευσης δικτυακών τόπων (web personalization) συνδέονται με την εξέλιξη της έρευνας στην περιοχή της εξόρυξης γνώσης από τα δεδομένα χρήσης του ιστού (web usage mining), με άλλα λόγια την ανακάλυψη και επεξεργασία των προτύπων πλοήγησης (navigational patterns) των επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου. Εντούτοις, πολύτιμα δεδομένα και εννοιολογικά συναφή με αυτά που τελικά προτείνονται στον χρήστη μπορεί να μη συμπεριληφθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής προτάσεων όταν ένα σύστημα εξατομίκευσης δικτυακών τόπων βασίζεται μόνο στα δεδομένα χρήσης του ιστού. Επιπλέον, με αυτή τη προσέγγιση παραμελούνται συχνά και τα δομικάχαρακτηριστικά του δικτυακού τόπου. Σε αυτή τη διατριβή, προτείνουμε νέες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούν τη σημασιολογία του περιεχομένου (content semantics) και τα δομικά χαρακτηριστικά ενός δικτυακού τόπου για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της εξατομίκευσης του. Στο πρώτο μέρος αυτής της δουλειάς παρουσιάζουμε το SEWeP (SEmantic Web Personalization), ένα σύστημα εξατομίκευσης το οποίο ενσωματώνει τα σημασιολογικάχαρακτηριστικά του περιεχομένου, εκφρασμένα με όρους που ανήκουν σε μια οντολογία, με τα δεδομένα χρήσης, ώστε να δημιουργήσει σημασιολογικά εμπλουτισμένα πρότυπα πλοήγησης και ως εκ τούτου πιο χρήσιμες προτάσεις (recommendations) για τους χρήστες. Απ’ όσο γνωρίζουμε, το SEWeP είναι το μόνο σημασιολογικό σύστημα εξατομίκευσης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής, προτείνουμε μια πρωτότυπη προσέγγιση που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προτάσεων, βασισμένη στην υποκείμενη δομή του δικτυακού τόπου. Παρουσιάζουμε τον UPR (Usage-based PageRank), έναν αλγόριθμο που ανήκει στην οικογένεια του PageRank, ο οποίος χρησιμοποιεί τα δεδομένα χρήσης σε συνδυασμό με τεχνικές ανάλυσης υπερσυνδέσμων (link analysis techniques).
Λέξη κλειδί :Παγκόσμιος Ιστός
Πρότυπα Πλοήγησης
Σημασιολογία του Περιεχομένου
World Wide Web
Navigational Patterns
Content Semantics
Ημερομηνία έκδοσης :24-04-2006
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Eirinaki_2006.pdf

Τύπος: application/pdf