ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πορεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από την δημιουργία της ευρωζώνης ως την ποσοτική χαλάρωση
Δημιουργός :Καζαντζής, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Κατσίμη, Μαργαρίτα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία περιγράφει τις βασικές έννοιες της νομισματικής πολιτικής και το πλαίσιο άσκησης αυτών από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πριν και μετά την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Αναλύει τα έκτακτα μέτρα νομι-σματικής πολιτικής που έλαβε ως απάντηση σε αυτήν, αξιολογεί την αποτελεσματικό-τητά τους και εκτιμά τον αντίκτυπος των προγραμμάτων αγοράς κρατικών ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην ζώνη του ευρώ, από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων (SMP) ως και το Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE). Εκτιμάται, πως τα προγράμματα αγοράς κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ, συνέβαλαν στην μείωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Ειδικότερα, το SMP είχε την πιο σημαντική και άμεση επίδραση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη, ενώ και η ανακοίνωση το Προγράμματος Οριστικών Νομισματικών Συναλλαγών (ΟΜΤ), συν-έβαλε στη συμπίεση των αποδόσεων των ομολόγων της περιφέρειας. Τέλος, το Πρόγ-ραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού του Δημόσιου Τομέα (PSPP), μείωσε το κόστος του κυβερνητικού δανεισμού, ενώ έλαβε και παράταση ως τον Μάρτιο του 2017, στην προσπάθεια της ΕΚΤ να προσεγγίσει ο πληθωρισμός το 2%.This paper describes the basic concepts of monetary policy and the exercise of those from the European Central Bank, before and after the onset of the financial crisis of 2008. It analyzes the extraordinary monetary policy measures taken in response to this, evaluates their effectiveness and assesses the impact of the European Central Bank's government bond purchase programs in the euro area by the Securities Mar-ket Programme, up to the Quantitative Easing Program. It is estimated, that ECB's government bond purchase programs, contributed to the decline in yields on govern-ment bonds. In particular, the SMP had the most significant and immediate impact on government bond yields in the eurozone, while the announcements related to the Outright Monetary Transactions (OMT) program-me also yielded substantial spread compression in the periphery. Finally, the recent Public Sector Purchase Programme (PSPP), announced in January 2015 and implemented since March, reduced the cost of government borrowing, and also received the extension until March 2017, on the ECB's efforts to approach inflation 2%.
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων (SMP)
Πρόγραμμα Αγοράς Καλυμμένων Ομολόγων (CBPP2)
Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE)
European Central Bank
Quantitative Easing Programme (QE)
Covered Bond Purchase Programme 2 (CBPP2)
Securities Market Programme (SMP)
Ημερομηνία έκδοσης :27-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kazantzis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf