ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποτίμηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος του ποταμού Έβρου της Ισπανίας με τη μέθοδο μεταφοράς οφέλους
Δημιουργός :Μπουζούκη, Αναστασία
Συντελεστής :Κουντούρη, Φοίβη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η εκτίμηση της οικονομικής αξίας των υπηρεσιών του οικοσυστήματος που παρέχει η λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου της Ισπανίας, μέσα από την Μέθοδο της Μεταφοράς Οφέλους.Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα οικονομικά του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται, η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και πως αυτή μπορεί να επιτευχθεί. Καθώς, επίσης, και η σπουδαιότητα της διαχείρισης των περιβαλλοντικών αγαθών, στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα των υδάτινων πόρων.Στη συνέχεια, περνώντας στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος και αναλύεται η έννοια της συνολικής οικονομικής τους αξίας. Επιπρόσθετα, αναφέρονται και οι μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης που χρησιμοποιούνται για την εκτίμησή τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περιγραφή της μεθόδου μεταφοράς οφέλους.Στο τρίτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται η εφαρμογή της εκτίμησης των υπηρεσιών του οικοσυστήματος με την μέθοδο μεταφοράς οφέλους. Σε πρώτο στάδιο, γίνεται περιγραφή της περιοχής ενδιαφέροντος, δηλαδή της λεκάνης απορροής του ποταμού Έβρου. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η τεχνική που εφαρμόστηκε για τη μεταφορά οφέλους καθώς και οι λόγοι που συνέτρεξαν για την επιλογή της. Ακολουθεί η παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων και εν τέλει, στο κεφάλαιο τέσσερα παραθέτουμε τα συμπεράσματά μας.
Λέξη κλειδί :Οικονομική του Περιβάλλοντος
Υπηρεσίες Οικοσυστήματος
Διαχείρηση Περιβαλλοντικών Αγαθών
Μέθοδος Μεταφοράς Οφέλους
Ημερομηνία έκδοσης :22-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bouzouki_2016.pdf

Τύπος: application/pdf