ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ρωσική εξωτερική πολιτική και οι σχέσεις της με την Ευρώπη: μια ιστορική επισκόπηση
Εναλλακτικός τίτλος :Russian external policy and its relations with Europe: a historical overview
Δημιουργός :Σωτηροπούλου, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Καρύδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :29 σελίδες
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6384
Περίληψη :Στη συγκεκριμένη εργασία μελετάται η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας και το πώς η τελευταία σχετίζεται με τις σχέσεις της Ρωσίας με τις ευρωπαϊκές χώρες. Η ανάλυση εστιάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και στο πως αυτά διαμορφώθηκαν στο πέρασμα των χρόνων. Το κεντρικό επιχείρημα που διαπερνά από όλα τα κεφάλαια της εργασίας είναι πως η αναγκαιότητα της ασφάλειας και η εσωστρέφεια που συνεπάγεται αυτή η αναγκαιότητα αποτελούν τον πυρήνα της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και επηρεάζουν τις σχέσεις της Ρωσίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Η ανάλυση αναπτύσσεται στη βάση δυο ευρύτερων περιόδων. Την περίοδο της σοβιετικής Ρωσίας και την περίοδο μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Αναδεικνύεται πως παρά τους δομικούς μετασχηματισμούς λόγω της μετάβασης στον καπιταλισμό, η εξωτερική πολιτική συνέχισε να είναι συνδεδεμένη με την ασφάλεια. Ακόμα και κατά την περίοδο του Putin, που η εξωτερική πολιτική γίνεται περισσότερο επιθετική, λόγω της οικονομικής μεγέθυνσης της Ρωσίας η ασφάλεια παραμένει ο κυριότερος παράγοντας. Η εργασία αναδεικνύει τη σημασία της ιστορίας για την κατανόηση των σχέσεων της Ρωσίας με την Ευρώπη αλλά και την περαιτέρω εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
In this thesis, Russia's foreign policy is being studied and is examined how this policy is connected to Russia's relations with European countries. Our analysis focuses on the particular characteristics of Russian foreign policy and how these have been shaped over the years. The main argument, that permeates the whole thesis, is that the necessity of security, and the introversion that this necessity entails, are at the core of Russian foreign policy and affect Russia's relations with the rest of the world. The analysis is evolved over the basis of two broader periods: the period of Soviet Russia and the period after the collapse of the ‘existing socialism’. It turns out that despite the structural transformations, due to the transition to capitalism, foreign policy continued to be linked with security. Even during the Putin era, when foreign policy becomes more aggressive, due to Russia's economic growth, security remains the main element of its foreign policy. The thesis highlights the importance of history for understanding Russia's relations with Europe and further deepening European integration.
Λέξη κλειδί :Εξωτερική πολιτική
Εξωτερικές σχέσεις
Ρωσία
Ευρώπη
External policy
External relations
Russia
Europe
Διαθέσιμο από :2018-07-10 19:41:03
Ημερομηνία έκδοσης :06/28/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-07-10 19:41:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sotiropoulou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf