ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Return forecasting in foreign exchange markets before and after the financial crisis
Δημιουργός :Κιούκης, Σταύρος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :161 σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :αποδόσεων και των διακυμάνσεων των έξι μεγαλύτερων Ισοτιμιών EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD και USD/CAD. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι από την 1/1/1999 έως την 10/09/2013. Η πρώτη περίοδος ξεκινά την 1, Ιανουαρίου 1999 και συγκεκριμένα από την εισαγωγή του ευρώ και τελειώνει την 22/2/2007. Η κρίση άρχισε να επηρεάζει τον χρηματοπιστωτικό τομέα στις 22 Φεβρουάριου 2007, όταν η HSBC, η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο το 2008, κατέγραψε απώλειες που σχετίζονται με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια - τίτλους 10,5 δισ. Δολάρια. Η δεύτερη χρονική περίοδος είναι το διάστημα 22/2/2007-10/9/2013 μετά την κρίση και η Τρίτη περίοδος είναι το συνολικό χρονικό διάστημα. Το δείγμα αποτελείται από 3.854 παρατηρήσεις. Η μελέτη ξεκινά με την ανάλυση των εννοιών: μεταβλητότητα, μοντέλα αυτοσυσχέτισης, μοναδιαίες ρίζες, συνολοκλήρωση, μοντέλα ARMA, μερική αυτοσυσχέτιση, μοντέλα κινούμενου μέσου, μοντέλα GARCH και των σχετικών τους τεστ. Οι βασικοί στόχοι της διπλωματικής είναι:I. Διεξαγωγή δοκιμών, προκειμένου να βρεθεί το βέλτιστο ARMA / GARCH μοντέλο για κάθε μία από τις έξι ισοτιμίες πριν και μετά την χρηματοοικονομική κρίση.II. Δημιουργία προβλέψεων και σύγκρισή τους με τις πραγματικές τιμές της κάθε χρονοσειράς.III. Ανάλυση και σύγκριση των δεικτών RMSE , MAE και Theil Coefficient ανάμεσα στις εκτιμώμενες χρονοσειρές και του random walk.This study aims to investigate the return and volatility forecastability of the six major FOREX rates EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, and USD/CAD. The data used is from 1/1/1999 to 10/9/2013. The first period starts in January 1, 1999 namely from the introduction of the Euro and ends in 22/2/2007. The crisis began to affect the financial sector in February 22, 2007, when HSBC, the world's largest bank of 2008, wrote down its holdings of subprime-related mortgage-backed-securities by $10.5 billion, the first major subprime related loss to be reported. Τhe second period is 22/2/2007-10/9/2013 and the third is the total period. The sample consists of 3,854 observations. The thesis starts by analyzing the theory of volatility, autoregressive processes, unit root, cointegration, ARMA modeling, partial autocorrelation, moving average processes, GARCH modeling, and relevant testing. The basic objectives of the thesis are to:(i) Conduct testing in order to define the optimal ARMA and GARCH models for each of the six FOREX rates prior and after the financial crisis.(ii) Produce forecast estimates and compare them to the actual values of the time series.(iii) Analyze and compare RMSE, MAE
Λέξη κλειδί :Foreign Exchange Market (Forex)
ARMA process
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Return forecasting
Ημερομηνία έκδοσης :22-11-2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kioukis_2013.pdf

Τύπος: application/pdf