ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βαθμός απόκρυψης κερδών και μελλοντική κερδοφορία για τις εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών την περίοδο 2005-2012
Δημιουργός :Γιαννοπούλου, Ιωάννα
Συντελεστής :Αναγνωστοπούλου, Σεράϊνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το φαινόμενο της δημιουργικής λογιστικής, δηλαδή η συστηματική διαστρέβλωση του πραγματικού αποτελέσματοςκαι των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρίας μέσααπό λογιστικές πρακτικές οι οποίες παρόλο που ακολουθούν τους κανόνες των λογιστικών προτύπων σίγουρα αποκλίνουν από το πνεύμα αυτών, έχει μελετηθεί διεξοδικά στην παγκόσμια βιβλιογραφία (Naser,1993; Jameson,1988; Griffithis,1986). Η έννοια της δημιουργικής λογιστικής στην πραγματικότητα αντιτάσσεται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(International Financial Reporting Standards IFRS-ΔΠΧΠ), τα οποία απαιτούνοι μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί να συντάσσουν ετήσιεςοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάρτισής τους θα πρέπει να παρουσιάζουν την οικονομική θέση, την επίδοση και τις ταμειακές ροές της επιχείρησης, βοηθώντας έτσιτους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να προεκτιμήσουν τις μελλοντικές ταμειακές ροές της επιχείρησης και ειδικότερα το χρόνο και τη βεβαιότητα αυτών (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1).
Λέξη κλειδί :Δημιουργική λογιστική
Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)
International Financial Reporting Standards (IFRS)
Διεθνές λογιστικό πρότυπο 1
Μη συντηρητικότητα των κερδών
Earning Aggressiveness
Ημερομηνία έκδοσης :24-11-2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giannopoulou_2013.pdf

Τύπος: application/pdf