ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Study on education and economic growth
Δημιουργός :Papadogiannis, Emmanuel
Συντελεστής :Economides, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Tsakloglou, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :39 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6287
Περίληψη :In this paper we try to depict the level of interrelation among Education, Human Capital Quality, Quality of Institutions and their impact on Economic Growth and Economic Convergence. Our approach is to make a synthetic analysis of the international literature.Moreover, we try to assess, by using comparable quantitative data, the degree of interrelation among Human Capital, Institutions Quality and Growth in the countries of theEurozone. Sources of data are United Nations, European Union, OECD, World Bank, WorldEconomic Forum.
Στην παρούσα μελέτη προσπαθούμε να αναδείξουμε τη σχέση μεταξύ της Εκπαίδευσης, της ποιότητας του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, της ποιότητας των Θεσμών και τις επιπτώσεις τους στην Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση. Η προσέγγιση μας επιδιώκει μια συνθετική ανάλυση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Επιπλέον, προσπαθούμε να αξιολογήσουμε, χρησιμοποιώντας συγκρίσιμα ποσοτικά δεδομένα, το βαθμό της αλληλεξάρτησης μεταξύ της ποιότητας του Ανθρώπινου Κεφαλαίου και των Θεσμών με το βαθμό της Οικονομικής Ανάπτυξης, Μεγέθυνσης και Σύγκλισης των χωρών της Ευρωζώνης. Πηγές δεδομένων είναι τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
Λέξη κλειδί :Growth
Convergence
Education
Institutions
Human capital
Οικονομική μεγέθυνση
Σύγκλιση
Εκπαίδευση
Θεσμοί
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Διαθέσιμο από :2018-06-22 13:25:26
Ημερομηνία έκδοσης :06/14/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-22 13:25:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadogiannis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf