ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Herding in stock prices: The case of Athens stock exchange
Δημιουργός :Βασιλακόπουλος, Παναγιώτης
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80 σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας επιχειρείται να διερευνηθεί το φαινόμενο της «αγελαίας συμπεριφοράς» και ειδικότερα αν αυτή η συμπεριφορά χαρακτηρίζει τους επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών.Η δομή της εργασίας πέρα από το εμπειρικό μέρος, περιλαμβάνει και το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της έννοιας της αγελαίας συμπεριφοράς (herding όπως είναι ο αγγλικός όρος, ο οποίος θα χρησιμοποιείται από εδώ και στο εξής). Αρχικά, πέρα από τους πολλούς ορισμούς που παρατίθενται, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διάκριση ανάμεσα στο εσκεμμένο (intentional) και το πλασματικό (spurious) herding. Στην πρώτη περίπτωση, το herding γίνεται σκόπιμα και μπορεί να εξυπηρετεί συγκεκριμένους ψυχολογικούς ή πρακτικούς σκοπούς, σε επίπεδο αγοράς όμως η συμπεριφορά αυτή είναι αναποτελεσματική με σοβαρές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών και την αποσταθεροποίησή τους.
Λέξη κλειδί :Αγελαία συμπεριφορά
Χρηματιστήριο Αθηνών
Athens stock exchange
Efficient market theory
Behavioral finance
Ημερομηνία έκδοσης :22-07-2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vasilakopoulos_2013.pdf

Τύπος: application/pdf