ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A) Οι Δείκτες Τιμών Ακινήτων στο Χονγκ ΚονγκB) Δείκτης Τιμών Ακινήτων : ένα μοντέλο για τις ΦιλιππίνεςΜελέτη Εκτίμησης Ακινήτου : Πλήρως ανακαινισμένο διατηρητέο ακίνητοεπί της οδού Κομνά Τράκα, του Δήμου Αθηναίων.Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτίμηση ακινήτων – Ενεργειακά καιΠεριβαλλοντικά ζητήματα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικα Πρότυπα2012, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκτιμητικών Οργανισμών (TEGoVA).
Εναλλακτικός τίτλος :A)Real estate indicators in Hong Kong SAR andΒ)Real estate price index: a model for the PhilippinesVALUATION: Renovated Listed Building in Komna Traka str., Municipalityof Athens.European Union legislation and property valuation – Energy andEnvironmental Matters according to the European Valuation Standards 2012of TEGoVA
Δημιουργός :Νικολούδη, Αικατερίνη
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :H παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί το τελικό παραδοτέο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική Ειδίκευση στην Κτηματαγορά». Περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές και αυτοτελείς ενότητες σύμφωνα με τις θεωρητικές κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών. Το πρώτο κεφάλαιο έχει δύο επιμέρους τμήματα, το πρώτο εκ των οποίων παρουσιάζει μια επισκόπηση των διαθέσιμων δεικτών στο Χονγκ Κονγκ που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ευπάθειας του τραπεζικού τομέα και της οικονομίας στις διακυμάνσεις των τιμών των ακινήτων. Οι δείκτες συμπεριλαμβάνουν κυρίως δύο τύπους στατιστικών στοιχείων : τις τιμές των ακινήτων και την έκθεση των τραπεζών σε ενυπόθηκα δάνεια. Επίσης θεωρεί τη συνάφεια μεταξύ των τιμών των ακινήτων, της μακροοικονομίας και του τραπεζικού τομέα στο Χονγκ Κογκ, αντλώντας στοιχεία από μελέτες που διενεργήθηκαν από το ερευνητικό τμήμα της Νομισματικής Αρχής του Χονγκ Κονγκ τα τελευταία έτη.Το δεύτερο τμήμα παρουσιάζει τα απαιτούμενα βήματα καθορισμού της μεθοδολογίας για τη δημιουργία δείκτη τιμών ακινήτων στις Φιλιππίνες, τα απαιτούμενα δεδομένα, την προτεινόμενη μεθοδολογία και τις μελοντικές δράσεις για τη θεσμοθέτηση του συστήματος.
Λέξη κλειδί :Δείκτες τιμών ακινήτων
Εκτίμηση ακινήτων
Κτημσταγορά
Ημερομηνία έκδοσης :19-12-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nikoloudi_2012.pdf

Τύπος: application/pdf