ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση της δυναμικής, σταθεροποίησης και διαχρονικής εξέλιξης του δημόσιου χρέους της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ στα πλαίσια της ΕΕ
Δημιουργός :Γιαλαδάκης, Σταύρος
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στο κεφάλαιο ένα τονίζεται η σπουδαιότητα και η κρισιμότητα του “φαινομένου της χιονοστιβάδας” (snowball effect). Αναφέρονται οι αιτίες διόγκωσης της κρίσης, οι χρόνιεςπαθογένειες της ελληνικής οικονομίας που προϋπήρχαν της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και που τελικά οδήγησαν στη δραματική συρρίκνωση του ΑΕΠ. Στο κεφάλαιο δύοκαταγράφονται ενδεικτικά, ορισμένα κρίσιμα μεγέθη του προϋπολογισμού όπου φαίνεται η επιδείνωση των μακροοικονομικών μεγεθών, με έμφαση από το 2009 και μετά, όπως ηδιάρθρωση του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης, η εξέλιξη του λόγου έμμεσων και άμεσων φόρων, το ύψος δαπανών για τόκους χρέους Κεντρικής Διοίκησης, καθώς επίσης και η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια (residual maturity) του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης. Στο κεφάλαιο τρία παρουσιάζεται ο Μαλθουσιανός νόμος για μοντέλα αύξησηςπληθυσμών (διαφορικές εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών) για ΑΕΠ και Χρέος και ακολουθεί υποδιαίρεση σεναρίων σε τρεις χρονικές περιόδους. Υπολογίζονται με βάση τη σταθερά ρυθμού ανάπτυξης τα χρόνια διπλασιασμού του ΑΕΠ και του Χρέους, οι αποπληρωμές των δανείων με διάφορους εναλλακτικούς συνδυασμούς των μεταβλητών επιτοκίου και χρόνου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σταθεροποίηση, τη δυναμική του δημοσίου χρέους και στην αναζήτηση του στόχου 60% της Συνθήκης του Μάαστριχτ, με αισιόδοξο, ρεαλιστικό και απαισιόδοξο σενάριο (ανάλυσης της βιωσιμότητας του χρέους). Στο κεφάλαιο τέσσερα ακολουθεί ανάλυση χρονολογικών σειρών και εκτίμηση των εξισώσεων γραμμικής και εκθετικής τάσης, για το ΑΕΠ, το Χρέος και το ύψος των δαπανών για τόκους του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης, από το 2002 έως το 2017. Στο κεφάλαιοπέντε αναλύονται οι δημοσιονομικές εξελίξεις στην ΕΕ με μία ακτινογραφία των περιγραφικών στατιστικών, της απόλυτης και ποσοστιαίας κατάταξης των κρατών μελών και Ιεραρχίες Ελέγχων δημοσιονομικής πειθαρχίας, με βάση τον επιδιωκόμενο στόχο 60% Χρέους προς ΑΕΠ του κριτηρίου του Μάαστριχτ.
Λέξη κλειδί :Φαινόμενο της χιονοστιβάδας (snowball effect)
Δημόσιο χρέος
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
Ημερομηνία έκδοσης :22-05-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gialadakis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf