ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effects of unconventional monetary policy on the real economy
Δημιουργός :Eleftheriou, Ioannis
Συντελεστής :Louri - Dendrinou, Eleni (Επιβλέπων καθηγητής)
Sakellaris, Plutarchos (Εξεταστής)
Pagratis, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6179
Περίληψη :It is not my intention to highlight all the Monetary Policy Issues. In the light of my thesis I will cite those that there is a general agreement up on them.However, I spend an extensive part of this paper in order to explain all the possible monetary interactions “leaving no stone unturned” in the literature. A little more emphasis is given in the ECB’ s non conventional monetary policy.In the first chapter, before I present (traditional) monetary policy in a contemporary environment, I review some empirical evidence, in the related literature, concerning the effects on output and prices. Lastly, I discuss the frictions imposed in monetary policy by the modern financial system. In chapter 2, as long as interest rate policy becomes ineffective in the zero lower bound, I introduce the Central bank’s main unconventional monetary policy options and their transmission mechanisms. In chapter 3, I briefly present and compare all the unconventional measures followed by the 4 central banks since the beginning of the global financial crisis. I also analyze how the monetary transmission mechanism was affected. In the fourth chapter I attempt to classify all the literature concerning the effects of unconventional monetary policy, country by country (mainly for Europe, U.S.A and England). Concluding, the present outcomes reveal that Unconventional monetary policy can stimulate economic activity in general and support the monetary policy transmission to the real economy Moreover, I sketch how intermediation benefited from these policies, and lastly I list some of the most common criticisms regarding the potential costs and implications of unconventional measures. Finally in chapter 5 I make a synopsis of all the main methodologies followed by researchers for analyzing the effects of unconventional monetary policy. I end up my thesis by comparing 2 of the most popular papers concerning the effectiveness of a Central Bank’s balance sheet policies at the zero lower bound.
Σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι να αναφερθεί σε όλο το εύρος των πολλών και ποικίλων ζητημάτων που αφορούν τη φύση και την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Αντίθετα, η ανάλυση θα επικεντρωθεί σε θέματα για τα οποία παρατηρείται μια γενικότερη ομοφωνία στη σχετική βιβλιογραφία. Μεγάλο μέρος της εργασίας αφιερώνεται στην παρουσίαση και εξήγηση των διαδράσεων που άπτονται των νομισματικών φαινομένων, όπως αυτές καταδεικνύονται στη βιβλιογραφία, ενώ δίδεται έμφαση στην «μη-συμβατική» νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.Στο πρώτο κεφάλαιο, πριν την παρουσίαση του τρόπου με τον οποίον οι σύγχρονες νομισματικές αρχές ασκούν μέτρα «παραδοσιακής» νομισματικής πολιτικής, γίνεται μία επισκόπηση ορισμένων εμπειρικών ευρημάτων της σχετικής βιβλιογραφίας τα οποία αναφέρονται στην επίδραση της νομισματικής πολιτικής στην παραγωγή και στο επίπεδο των τιμών. Τέλος, γίνεται μια συζήτηση των δυσχερειών και τριβών τις οποίες το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα επιβάλλει στην άσκηση νομισματικής πολιτικής. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται και αναλύονται οι βασικοί μη-συμβατικοί τρόποι άσκησης νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες και οι μηχανισμοί μετάδοσης τους στην οικονομία, καθώς στην περίπτωση πολύ χαμηλών επιτοκίων (zerolowerbound), η άσκηση νομισματικής πολιτικής μέσω του επιπέδου των επιτοκίων καθίσταται αναποτελεσματική. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια συγκριτική παρουσίαση των μέτρων αντισυμβατικής νομισματικής πολιτικής τα οποία εφαρμόστηκαν από τις 4 κύριες κεντρικές τράπεζες από την αρχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίον η κρίση επηρέασε τους μηχανισμούς μετάδοσης των μέτρων νομισματικής πολιτικής στην ευρύτερη οικονομία. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης κατά χώρα (κυρίως για τις Η.Π.Α., την Μεγάλη Βρετανία και την Ευρωζώνη), της βιβλιογραφίας η οποία αναφέρεται στα αποτελέσματα της μη- συμβατικής νομισματικής πολιτικής. Το βασικό συμπέρασμα εδώ είναι πως η αντισυμβατική νομισματική πολιτική μπορεί να τονώσει την γενικότερη οικονομική δραστηριότητα και να στηρίξει τους μηχανισμούς μετάδοσης της πολιτικής αυτής στην πραγματική οικονομία. Επιπλέον, σκιαγραφείται ο τρόπος με τον οποίον οι αντισυμβατικές πολιτικές επέδρασαν ευεργετικά στην χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση. Τέλος, παραθέτω τις πιο συνήθεις κριτικές και επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί σχετικά με τα πιθανά κόστη και τις αρνητικές επιπτώσεις των μη-συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια σύνοψη των κύριων μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της αντισυμβατικής νομισματικής πολιτικής. Η εργασία ολοκληρώνεται με την σύγκριση δύο πολύ δημοφιλών εργασιών οι οποίες αναλύουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ισολογισμού (balance sheet policies) στην περίπτωση που τα επιτόκια βρίσκονται στο κατώτατο μηδενικό όριο.
Λέξη κλειδί :Unconventional monetary policy
Effects on the real economy
Balance sheet policies
Zero lower bound
Μη συμβατική νομισματική πολιτική
Επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία
Πολιτικές ισολογισμού
Κατώτατο όριο επιτοκίων
Διαθέσιμο από :2018-06-01 20:57:57
Ημερομηνία έκδοσης :05/31/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-01 20:57:57
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Eleftheriou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf