ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η τελωνειακή ένωση ως εργαλείο διασφάλισης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων
Δημιουργός :Ζαμπόγλου, Ελισάβετ
Συντελεστής :Καρύδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί συνοπτικά ο ρόλος της Τελωνειακής Ένωσης ως εργαλείο για την διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρώτο Κεφάλαιο κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μια σύντομη ανάλυση της έννοιας της εσωτερικής αγοράς ξεκινώντας με μια μικρή ιστορική αναδρομή από την στιγμή της ίδρυσής της ως «κοινή αγορά» στο πλαίσιο της ΕΟΚ, φτάνοντας μέχρι την σημερινή «εσωτερική αγορά» και την σημασία της για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έγινε αναφορά στις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες που την στηρίζουν καθώς και στις βασικές αρχές που την διέπουν. Εν συνεχεία, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, ως η πρώτη και πιο βασική από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες και αναλύθηκαν οι προϋποθέσεις για την λειτουργία της μία από τις οποίες είναι και η Τελωνειακή Ένωση, η οποία αποτελεί όχι μόνο τηνβασικότερη προϋπόθεση αλλά και τον θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η Τελωνειακή Ένωση έχει μία εσωτερική πτυχή η οποία αναλύεται στο δεύτερο Κεφάλαιο και αναφέρεται στον πλήρη δασμολογικό αφοπλισμό στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Η έννοια του δασμολογικού αφοπλισμού περιλαμβάνει αφενός τηνκατάργηση των εισαγωγικών και εξαγωγικών δασμών και αφετέρου την κατάργηση των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου προς δασμούς αποτελέσματος. Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά της έννοιας της μη φορολογικής διάκρισης κατά το Άρθρο 110 της ΣΛΕΕ προκειμένου να καταστεί δυνατή η διάκριση μεταξύ των φόρων ισοδύναμου αποτελέσματος προς δασμούς και της εσωτερικής φορολογίας που εμπίπτει στο Άρθρο 110. Στη συνέχεια αναλύονται ορισμένες οριακές περιπτώσεις δυσχερούς νομικού χαρακτηρισμού.
Λέξη κλειδί :Τελωνειακή ένωση
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
Εσωτερική αγορά
Εμπορικές συναλλαγές
Ημερομηνία έκδοσης :20-06-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zampoglou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf