ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Leasing και επιδράσεις του στην οικονομία
Δημιουργός :Παπαδέλλη, Αναστασία
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :42σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στο πρώτο μέρος, σκοπός αυτής της διπλωματικής διατριβής που έχει θέμα το leasing και τις επιδράσεις του στην οικονομία είναι η συνοπτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των χρηματοδοτικών μισθώσεων αλλά και η παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων εταιριών leasing που λειτουργούν στην Ελλάδα.Στην εισαγωγή αναφέρονται συνοπτικά οι διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης μιας επιχείρησης καθώς και οι παράγοντες εκείνοι που ευνοούν το leasing ως μέσο χρηματοδότησης. Το κεφάλαιο Α’ εμπεριέχει δύο βασικά θέματα. Αρχικά δίνεται ο ορισμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης και αναφέρονται τα μέρη της σύμβασης που δεν είναι άλλα από τον εκμισθωτή, τον μισθωτή-χρήστη και τον κατασκευαστή-προμηθευτή. Έπειτα αναλύονται ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα στάδια της μίσθωσης είναι τρία καθώς επίσης και οι επιλογές κατά τη λήξη της: σύναψη σύμβασης, ανέκκλητη περίοδος και λήξη. Κατά τη λήξη η μισθώτρια εταιρία έχει τρεις επιλογές είτε να αποκτήσει τον εξοπλισμό είτε να τον επιστρέψει είτε να ανανεώσει τη σύμβαση.Στο κεφάλαιο Β’ αναφέρονται τα δύο βασικά είδη της μίσθωσης δηλαδή η λειτουργική και η χρηματοδοτική και παρουσιάζονται οι ειδικότερες υποκατηγορίες: σύμβαση ενοικίαση, καθορισμένη ενοικίαση, βραχυπρόθεσμη ενοικίαση, ημιλειτουργικές μισθώσεις, τεχνητή ή αδύνατη μίσθωση, άμεση μίσθωση, πώληση και επαναμίσθωση, συμμετοχική ή εξισορροπητική ή μοχλευμένη μίσθωση, πώληση-μίσθωση υπό όρους, μίσθωση κατά παραγγελία, πρόγραμμα μίσθωσης-πώλησης, ειδική μορφή μίσθωσης, διεθνής μίσθωση, καινοτομική μίσθωση, διακανονισμοί πρακτορείας, υποκατάσταση και υπομίσθωση.Το νομικό και οργανωτικό πλαίσιο αναφέρονται διεξοδικά στο τρίτο κεφάλαιο. Ξεκινώντας αναλύεται ο Ν.1665/1986 που εισάγει ρυθμιστικό πλαίσιο για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Ελλάδα. Η οργάνωση της εταιρίας περιλαμβάνει την οργάνωση των διαφόρων τμημάτων, τις πηγές διαθεσίμων, τη διαχείριση του κινδύνου και την παρακολούθηση του πελάτη. Το πρώτο προϋποθέτει την εστίαση του ενδιαφέροντος της εταιρίας σε θέματα μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς, ανταγωνισμού, προώθησης, πελατών, προμηθευτών, ειδών εξοπλισμού, επενδυτικής σκοπιμότητας και τέλος στρατηγικής και τιμολογιακής πολιτικής. Η διαχείριση κινδύνου περιλαμβάνει εκτίμηση πιστοληπτικής ικανότητας του μισθωτή και έλεγχο των οικονομικών του καταστάσεων.Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται επιγραμματικά τα διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συμβαλλόμενων μερών μιας μίσθωσης. Στα πλαίσια των αναφερόμενων πλεονεκτημάτων ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι φοροελαυρύνσεις υπέρ του μισθωτή και του εκμισθωτή.Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι κίνδυνοι που υπέχουν όλα τα μέρη μιας μίσθωσης. Επιπλέον γίνεται αναφορά των διαφόρων μορφών απάτης ως βασικού κινδύνου καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης της μέσω της άσκησης εποπτείας από μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.Τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύγκριση τόσο της μίσθωσης με το δάνειο όσο και της λειτουργικής μίσθωσης με τη χρηματοδοτική.Στο μέρος Β’ πέρα λοιπόν από την παραπάνω θεωρητική προσέγγιση παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία τραπεζών που κάνουν leasing στην Ελλάδα και δίδεται ιδιαίτερη σημασία στη συστηματική καταγραφή των κερδών προ φόρων των εταιριών leasing κατά το έτος 2007, όπου η Alpha leasing A.E. διακατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.
Λέξη κλειδί :Χρηματοδοτική μίσθωση
Leasing
Ελλάδα
Νομικό πλαίσιο leasing
Στάδια μίσθωσης
Ημερομηνία :31-01-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadelli_2009.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Meros_B_Excel.pdf

Τύπος: application/pdf