ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο εξευρωπαϊσμός της δημόσιας διοίκησης: Όψεις διοικητικού εξευρωπαϊσμού στην Ελλάδα
Δημιουργός :Οικονομοπούλου, Ιουλία
Συντελεστής :Μπουραντώνης Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :39 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο διοικητικός εξευρωπαϊσμός εκφράζει τις αλλαγές που συντελούνται λόγω της ευρωπαϊκής επιρροής στο επίπεδο των εθνικών δημόσιων διοικήσεων. Η υποστηρικτική φύση της σχετικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μη ύπαρξη ιεραρχικής σχέσης με τις εθνικές διοικήσεις των κρατών μελών στο συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής, αναδεικνύουν δύο βασικές προκλήσεις: αφενός την απουσία ενός σαφούς ευρωπαϊκού διοικητικού μοντέλου και αφετέρου την αδυναμία προώθησης ενιαίων προτιμήσεων σε ένα περιβάλλον ετερογένειας. Όσον αφορά την ελληνική δημόσια διοίκηση, έχουν υιοθετηθεί επιχειρησιακά εργαλεία που εμπνέονται από ευρωπαϊκές αντίστοιχες πρακτικές και έχουν επενδυθεί ευρωπαϊκοί πόροι για την προώθηση διοικητικών μεταρρυθμίσεων προς την ίδια κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσονται οι πρωτοβουλίες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας, την ενίσχυση της ποιότητας του έργου της και της διαφάνειας στη δράση της. Οι συγκεκριμένες όψεις διοικητικού εξευρωπαϊσμού, πραγματώνονται μέσα από πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, όπως η Διοίκηση μέσω Στόχων, η Καλή Νομοθέτηση, το πρόγραμμα Διαύγεια και η Δημόσια Διαβούλευση. Παρά τις ενδείξεις ότι ασκούνται πιέσεις διοικητικού εξευρωπαϊσμού, δεν καταγράφεται πραγματική μεταστροφή του ελληνικού διοικείν. Η ασθενική δράση των μεσολαβητικών παραγόντων και άλλα ενδημικά χαρακτηριστικά, φαίνεται να ευθύνονται που η ελληνική διοίκηση περιορίζεται σε μικρές προσαρμογές, αντί μίας παγιωμένης μεταμόρφωσης της κουλτούρας της.
Λέξη κλειδί :Διοικητικός εξευρωπαϊσμός
Δημόσια διοίκηση
Επιχειρησιακά εργαλεία
Ημερομηνία έκδοσης :22-01-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Oikonomopoulou_2015.pdf

Τύπος: application/pdf