ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ελευθερία παροχής υπηρεσιών και απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων στην ΕΕ
Δημιουργός :Βιέννα, Σπυριδούλα
Συντελεστής :Καρύδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία, κάνουμε λόγο, αρχικά, για την θεμελιώδη κοινοτική ελευθερία της παροχής υπηρεσιών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 56 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες συνιστούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη των κρατών της Ευρώπης, η ελευθερία παροχής υπηρεσιών επιθυμεί μέσω της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ για την διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, να προάγει μια πραγματική εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη στάθμισης όλων των συμφερόντων που προκύπτουν κατά την άσκηση της θεμελιώδης αυτής ελευθερίας, βασική προτεραιότητα είναι να δοθεί έμφαση στην προστασία των καταναλωτών μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών, στην διεύρυνση των επιλογών που προσφέρονται στους αποδέκτες των υπηρεσιών και στην ανάδειξη μίας πιο ευέλικτης αγοράς εργασίας. Στην πορεία της μελέτης που διενεργήθηκε, γίνεται αναφορά στην διαδικασία απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων και σε όλα τα εμπόδια που προέκυψαν και προκύπτουν ακόμη και την τρέχουσα περίοδο για την πλήρη ολοκλήρωση της. Στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης, παρατίθενται και οι περιορισμοί που εμποδίζουν τον θεμιτό ανταγωνισμό κατά την άσκηση ή την πρόσβαση των επαγγελμάτων. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναλυθούν αυτοί οι περιορισμοί, ώστε να γίνει κατανοητό ότι ο ανταγωνισμός δεν συνιστά «πανάκεια» για την λύση όλων των προβλημάτων, αλλά καθιστά απαραίτητη την ισορροπία μεταξύ της κοινωνικής διάστασης της αγοράς και της οικονομικής διάστασης της.
Λέξη κλειδί :Ελευθερία παροχής υπηρεσιών
Προστασία καταναλωτών
Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών
Ανταγωνισμός
Ημερομηνία έκδοσης :20-01-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vienna_2015.pdf

Τύπος: application/pdf